Marketing orientation of scientific-research units as support for the process of commercialization of R&D results

The market of R&D services formed as a result of social-economic transformation puts scientific-research units in the situation of companies from the service sector and consistently forces these entities to assume a marketing approach. New solutions and possibilities of using the achievements of marketing for the R&D sphere are sought after. One of such elements which have an impact on the growth of efficiency of the commercialization of the results of scientific-research works is the introduction of marketing orientation. The application of this orientation in scientific-research units contributes to building relations between science and business, leading to the transfer of … Czytaj więcej »

Orientacja marketingowa jednostek naukowo-badawczych jako wsparcie procesu komercjalizacji wyników B+R

Rynek usług B+R, który powstał w wyniku przeobrażeń społeczno-gospodarczych stawia jednostki naukowo-badawcze w sytuacji przedsiębiorstw usługowych i konsekwentnie wymusza zachowanie marketingowe w tego typu podmiotach. Poszukiwane są nowe rozwiązania oraz możliwości wykorzystania dorobku marketingu dla sfery B+R. Jednym z takich elementów, wpływających na wzrost skuteczności komercjalizacji wyników prac naukowo-badawczych, jest wprowadzenie orientacji marketingowej, której stosowanie w jednostkach naukowo-badawczych przyczynia się do budowania relacji na linii nauka-biznes, skutkującej transferem wiedzy do gospodarki. Odpowiednie wdrożenie orientacji marketingowej to z jednej strony dla jednostki naukowo-badawczej pomoc w upowszechnianiu informacji o prowadzonych przez nią pracach badawczo-wdrożeniowych i aplikacyjnych, z drugiej uświadomienie potencjalnych przedsiębiorców w … Czytaj więcej »

Role of a technology transfer platform in commercialization of research results

Creating a technology platform facilitating the process of knowledge and technology transfer is one of the ways to strengthen the ties between the R&D sector and industry. Technology platform is a tool supporting marketing activities undertaken at research organisations, which enables effective implementation of research results. Concurrently, it also helps one to identify actual market needs and requirements as far as innovative technologies are concerned. Within the platform, innovative product and process technologies are promoted and effective technology transfer mechanisms and structures are established and assessed. Besides, the platform enables the analysis of potential innovation development directions rooted in the … Czytaj więcej »

Model technology platform for cooperation of research centres with the business sector

One of the ways of facilitating communication between the research and scientific sector and the business sector is to establish network forms of cooperation. Network is understood as a long-term relationship between partners connected through ventures which define the scope of their cooperation. International experience shows that network forms of cooperation are beneficial both for science and business: they intensify the processes of commercialization; level out negative phenomena on the labour market; and boost company competitiveness. Around the world the share of companies declaring that they cooperate with scientists amounts to 75-80%. In Poland the scale of cooperation between these … Czytaj więcej »

System for the dissemination of innovative technological solutions at an R&D institute

The changes in the global market and the emphasis on the commercialization of R&D results, boost competitiveness and decide on the necessity to implement a marketing approach towards the organization and management of the business activity, including that of research institutions, which being treated as a unique kind of enterprises, make the results of their research commercially available. An important factor supporting effective commercialisation of research results is a proper preparation and execution of promotion activities, which based on the rules of marketing, increase the likelihood of success of implementation of innovative solutions on the market. The dissemination activities comprise … Czytaj więcej »

Rola platformy technologicznej w procesie komercjalizacji wyników prac B+R

Jednym ze sposobów wzmocnienia kooperacji sektora nauki i biznesu jest utworzenie platformy technologicznej stanowiącej forum przekazywania informacji o wynikach realizowanych w jednostce naukowo-badawczej badań naukowych oraz prac rozwojowych i wdrożeniowych. Platforma technologiczna jest narzędziem wspomagającym działania marketingowe podejmowane w podmiotach sektora nauki, stwarzającym możliwość efektywniejszego implementowania wyników prac B+R. Jest jednocześnie podmiotem identyfikacji potrzeb i oczekiwań rynku w zakresie innowacyjnych technologii. W ramach platformy prowadzone są działania związane z promocją innowacyjnych technologii produktowych i procesowych, z budowaniem efektywnych struktur i mechanizmów transferu wyników B+R oraz oceną skuteczności funkcjonowania tych struktur. Wykonywane są analizy potencjalnych kierunków rozwoju innowacji, wynikających z zapotrzebowania … Czytaj więcej »

Modelowa platforma technologiczna współpracy jednostki badawczej z sektorem przedsiębiorstw

Jednym ze sposobów usprawniających komunikację pomiędzy sferą badawczo-naukową a sektorem przedsiębiorstw jest budowa tzw. sieciowych form współpracy. Sieć rozumiana jest jako długoterminowa relacja pomiędzy partnerami, których łączą przedsięwzięcia, wyznaczające zakres ich współdziałania. Doświadczenia międzynarodowe wskazują, że sieciowe formy współpracy zapewniają korzyści zarówno przedstawicielom nauki jak i przedsiębiorstw, intensyfikują procesy komercjalizacji, niwelują negatywne zjawiska na rynku pracy, wpływają na wzrost konkurencyjności firm. Na świecie odsetek przedsiębiorstw deklarujących współpracę z naukowcami wynosi 75 – 80%. W Polsce, skala kooperacji pomiędzy tymi sferami jest niższa o ponad 30% . Celem wzmocnienia współpracy sektora nauki i biznesu, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy … Czytaj więcej »

System działań upowszechniania innowacyjnych rozwiązań technologicznych zaimplementowany w instytucie naukowo-badawczym

Zachodzące zmiany na rynku globalnym, nacisk na komercjalizację wyników B+R, wzmagają konkurencyjność i wymuszają wdrażanie marketingowego sposobu kierowania działalnością również jednostek naukowo-badawczych, które traktowane jako swoiste przedsiębiorstwa, oferują na zasadach komercyjnych wyniki zrealizowanych badań naukowych. Istotnym wsparciem dla skutecznej realizacji procesu komercjalizacji wyników B+R jest odpowiednie przygotowanie i przeprowadzenie działań upowszechniania innowacyjnych rozwiązań, które oparte na regułach marketingu podnoszą prawdopodobieństwo sukcesu wdrożenia rynkowego. Na działania upowszechniania składają się wszelkie czynności zmierzające do zainteresowania odpowiednich osób, przedsiębiorstw lub instytucji wynikami prac B+R, przedstawienia możliwości ich wykorzystania oraz korzyści jakie niesie ich aplikacja w gospodarce. Upowszechnianie wymaga wskazania rynku docelowego, sformułowania właściwego … Czytaj więcej »