Influencers as support for public relations campaigns

The article is a collection of analyses carried out on the basis of literature on the subject and data collected with the utilization of desk research method. It also presents conclusions from surveys conducted by means of a qualitative method – IDI technique – during the Congress of Public Relations Professionals, which took place in April 2018 in Rzeszów. In the group of respondents there were representatives of public relations branch who cooperate with influencers and on top of that have rich experience in the area of PR activities conducted by means of the Internet. The goal of this article … Czytaj więcej »

Influencerzy jako wsparcie dla kampanii public relations

Artykuł jest zbiorem analiz przeprowadzonych w oparciu o literaturę przedmiotu i dane zgromadzone z wykorzystaniem metody desk research. Zaprezentowano w nim również wnioski z badań zrealizowanych metodą jakościową – techniką IDI podczas Kongresu Profesjonalistów Public Relations, który odbył się w kwietniu 2018 roku w Rzeszowie. W grupie respondentów znaleźli się przedstawiciele branży public relations, którzy współpracują z influencerami, a ponadto mają bogate doświadczenie w zakresie działań PR prowadzonych za pośrednictwem internetu. Celem artykułu jest ocena relacji jakie zachodzą w kontekście współpracy PR-owców z influencerami, a także określenie perspektyw zmian i potencjalnych trendów w tym zakresie.
Wśród kluczowych wniosków jakie uzyskano … Czytaj więcej »