Dependent Market Economies and Hierarchical Market Economies and their National Innovation Systems: the case of Poland and Mexico

The National Innovation System drives the creation of new knowledge and economic growth. The effects of innovation on Market Dependent Economies and Hierarchical Market Economies have been studied in isolation. However, no one has conducted a comparative study between these types of economies that allows us to know which type of economy generates the best conditions for innovation. The aim of the paper is to compare a country of the Dependent Market Economies (Poland) with another country of the Hierarchical Market Economies (Mexico) in relation to their National Innovation Systems. To do that, we will carry out a comparative study … Czytaj więcej »

Zależne Gospodarki Rynkowe i Hierarchiczne Gospodarki Rynkowe a ich Narodowe Systemy Innowacji: przypadek Polski i Meksyku

Narodowy System Innowacji napędza tworzenie nowej wiedzy i wzrost gospodarczy. Wpływy innowacji na Zależne Gospodarki Rynkowe i Hierarchiczne Gospodarki Rynkowe były badane oddzielnie. Jednakże, do tej pory nikt nie przeprowadził badania komparatywnego między tymi typami gospodarek, które pozwala nam wiedzieć który rodzaj gospodarki generuje najlepsze warunki dla innowacji. Celem niniejszej pracy jest porównanie kraju o Zależnej Gospodarce Rynkowej (Polska) z krajem o Hierarchicznej Gospodarce Rynkowej (Meksyk) w odniesieniu do ich Narodowych Systemów Innowacji. Żeby to osiągnąć, przeprowadzimy badanie komparatywne ze wskaźnikami powiązanymi z koncepcją Narodowych Systemów Innowacji: elementami, związkami i produktami. Wyniki pokazują, że Polska ma bardziej rozwinięty Narodowy System … Czytaj więcej »