The role of crisis prevention from the perspective of the biggest polish companies and public relations agencies on the basis of expert research

The article constitutes a presentation of the results of research devoted to the current trends in crisis PR. The authors of the work made an attempt to diagnose crisis prevention in a cross-section of two dimensions. On the one hand the perspective of business (survey of companies) was presented and on the other hand experts’ opinions (survey of the leaders of public relations agencies) were shown. As a result of analyses a point model of an immune system, which takes into consideration the key instruments of crisis methodology (developed procedures in form of communication management book, dedicated anti-crisis structures in … Czytaj więcej »

Influencers as support for public relations campaigns

The article is a collection of analyses carried out on the basis of literature on the subject and data collected with the utilization of desk research method. It also presents conclusions from surveys conducted by means of a qualitative method – IDI technique – during the Congress of Public Relations Professionals, which took place in April 2018 in Rzeszów. In the group of respondents there were representatives of public relations branch who cooperate with influencers and on top of that have rich experience in the area of PR activities conducted by means of the Internet. The goal of this article … Czytaj więcej »

Rola profilaktyki antykryzysowej z perspektywy największych polskich przedsiębiorstw oraz agencji public relations na podstawie badań eksperckich

Artykuł stanowi prezentację wyników badań, które są poświęcone aktualnym trendom PR-kryzysowego. Autorzy opracowania podjęli próbę diagnozy profilaktyki antykryzysowej w przekroju dwóch wymiarów. Z jednej strony przedstawiono stanowisko biznesowe (badanie przedsiębiorstw), z drugiej przywołano głos ekspertów (badanie liderów agencji public relations). W toku analiz zaprojektowany został model punktowy systemu odpornościowego, który uwzględnia kluczowe narzędzia metodologii kryzysowej (opracowane procedury w formie księgi zarządzania komunikacją, dedykowane struktury antykryzysowe w organizacji, sztab kryzysowy o ustalonym składzie oraz system szkoleń komunikacyjnych). Diagnoza profilaktyki liderów polskiego biznesu – bazująca na latach 2007-2017 – wykazała znaczące niedobory w stopniu przygotowania przedsiębiorstw na ryzyko kryzysu.

dr hab. Dariusz Czytaj więcej »

Influencerzy jako wsparcie dla kampanii public relations

Artykuł jest zbiorem analiz przeprowadzonych w oparciu o literaturę przedmiotu i dane zgromadzone z wykorzystaniem metody desk research. Zaprezentowano w nim również wnioski z badań zrealizowanych metodą jakościową – techniką IDI podczas Kongresu Profesjonalistów Public Relations, który odbył się w kwietniu 2018 roku w Rzeszowie. W grupie respondentów znaleźli się przedstawiciele branży public relations, którzy współpracują z influencerami, a ponadto mają bogate doświadczenie w zakresie działań PR prowadzonych za pośrednictwem internetu. Celem artykułu jest ocena relacji jakie zachodzą w kontekście współpracy PR-owców z influencerami, a także określenie perspektyw zmian i potencjalnych trendów w tym zakresie.
Wśród kluczowych wniosków jakie uzyskano … Czytaj więcej »

Research fields in the area of planning and implementation of internal and external public relations activities

Dariusz TworzydloThe article constitutes a presentation of the areas of research which can be used in course of planning and implementation of public relations activities in a company. Also, those which can be regarded as crucial and necessary have been highlighted. Research described in the article concerns to a large extent building image and relations with the representatives of a company’s environment. In the publication areas of research conducted by means of various techniques, e.g. CATI, CAWI have been presented. The material also presents a method which is supposed to systematize research projects. It makes it possible to use comprehensive data … Czytaj więcej »

Obszary badawcze w zakresie planowania oraz realizacji działań wewnętrznego i zewnętrznego Public Relations

Dariusz TworzydloArtykuł stanowi prezentację obszarów badań, które są możliwe do wykorzystania w ramach planowania i wdrożenia działań public relations w przedsiębiorstwie. Wskazane zostały także te, które można uznać za kluczowe i niezbędne. Badania opisywane w artykule dotyczą w głównej mierze budowania wizerunku oraz relacji z przedstawicielami otoczenia firmy. W publikacji zaprezentowane zostały obszary badań, które realizuje się różnymi technikami, w tym np. CATI, CAWI. W materiale wskazana została także metoda, której celem jest systematyzacja projektów badawczych. Pozwala ona na wykorzystanie całościowych danych zebranych w przedsiębiorstwie w procesie podejmowania decyzji. Artykuł zawiera także prezentację analiz jakie przeprowadza się w związku z procesem … Czytaj więcej »

Crisis management procedures and tools based on qualitative research

Dariusz TworzydloSelected procedures and tools that are used in crisis situations will be presented in this article. This presentation will be based on the results of qualitative research as well as the analysis of entries in selected reference literature that discuss the issue of preparing for crises and crisis management. The article aims to show that limited but effective crisis management is possible when it arrives but a far better approach is preparing the organisation for the eventuality of a crisis situation in a manner that facilitates reaction. However, effectiveness should be examined in two aspects in this case, firstly, preventing … Czytaj więcej »

Procedury i narzędzia zarządzania w sytuacjach kryzysowych na podstawie badań jakościowych

Dariusz TworzydloW niniejszym artykule zaprezentowane zostaną wybrane procedury, ale także narzędzia, jakie stosuje się w sytuacjach kryzysowych. Prezentacja zostanie dokonana w oparciu o wyniki badań jakościowych, ale także analizę zapisów zawartych w wybranych pozycjach literaturowych, w których temat przygotowania do kryzysu, a także zarządzania nim jest poruszany. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na to, iż możliwe jest ograniczone ale przy tym skuteczne zarządzanie kryzysem, gdy nadejdzie, ale zdecydowanie lepszym podejściem jest przygotowanie organizacji na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej w sposób ułatwiający reakcję. Skuteczność jednak należy rozpatrywać w tym przypadku dwojako, po pierwsze jako niedopuszczenie do eskalacji kryzysu czy też wyjścia poza … Czytaj więcej »

Public relations – the tools for unilateral communication and dialogue on the Internet

Dariusz TworzydloThe development of technology and IT tools have brought about an extraordinary acceleration of the public relations branch around the whole world.  We live in the times of revolution in communication, in which one year is whole eternity. Messages, the speed of their publication, the tools are changing. The sender and the recipient, who have become used to the dynamics of the message and the fact that it is and will be distributed without spatial and temporal limitations, are changing too. Netscape browser, wp.pl, the era of Wikipedia, Facebook, dynamically developing YouTube, or Nasza Klasa, Twitter and a whole range … Czytaj więcej »

Public relations – narzędzia jednostronnego komunikowania i dialogu w internecie

Dariusz TworzydloRozwój technologii oraz narzędzi informatycznych spowodował niezwykłe przyśpieszenie w branży public relations na całym świecie. Żyjemy w czasach rewolucji komunikacyjnej, w której jeden rok to cała wieczność. Zmieniają się komunikaty, szybkość ich transmisji, narzędzia. Zmieniają się także nadawca i odbiorca, którzy przywykli do dynamiki przekazu, ale także do tego, że informacja jest i będzie dystrybułowana bez ograniczeń czasowych i przestrzennych. Przeglądarka Netscape, portal wp.pl, era Wikipedii, Facebooka, dynamicznie rozwijającego się YouTube’a czy Nasza Klasa, Twitter i szereg innych narzędzi z zakresu social media, a także systemy monitorujące – to tylko wybrane etapy, lub jak uważają niektórzy kamienie milowe pościgu za … Czytaj więcej »

Success factors and limitations of efficient internal communication

The article covers the key issues of internal communication within an organization. It highlights the benefits of implementation of transparent communication principles for a company. It identifies objectives and presents selected communication tools. In the article, also guidelines for carrying out research in the context of development of an internal communication strategy can be found. Selected research areas of the process of planning and implementation of strategic assumptions have been presented. Factors limiting effective implementation of an internal communication strategy have been discussed.

Dariusz Tworzydło, Ph.D. – Chairman of the Institute for Information Society Development, Poland, and Chief Executive Officer Czytaj więcej »

Czynniki sukcesu i ograniczenia dla skutecznej komunikacji wewnętrznej

W artykule zawarte zostały najważniejsze informacje dotyczące zarządzania procesem komunikacji wewnątrz organizacji. Wskazano korzyści jakie uzyskuje firma wprowadzając jasno określone zasady komunikacji. Określone zostały cele, a także zaprezentowano wybrane narzędzia komunikacyjne. Artykuł zawiera także wskazania dotyczące procesu realizacji badań w kontekście tworzenia strategii komunikacji wewnętrznej. Zaprezentowano wybrane obszary badawcze w procesie planowania i wdrażania założeń strategicznych. Omówione zostały także czynniki powodujące ograniczenia skutecznego wdrożenia strategii komunikacji wewnętrznej.

dr Dariusz Tworzydło – prezes zarządu Instytutu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polska, prezes zarządu EXACTO sp. z o.o. Specjalizuje się w public relations oraz badaniach marketingowych. Przez dwie kadencje był członkiem Rady Etyki Public Czytaj więcej »

Communication in times of crisis as an element of building an efficient brand

Crisis is a word which nowadays is used in all forms and contexts. The year 2008 was a prelude to what now and in the year 2011 concerns not only entrepreneurs, but also every average inhabitant of the globe. Even though the crisis, the world has found itself in, concerns mainly the economic aspects. Hardly anyone talks about its other implications such as problems in the sphere of image. Despite differing definitions, economy and image are not that far apart, as especially in case of crises both notions are closely intertwined. It is hard not to notice that in a … Czytaj więcej »

Budowanie wizerunku w sieci – możliwości i zagrożenia

Artykuł omawia kwestie związane z procesem komunikowania poprzez Internet w procesie budowania wizerunku organizacji. Autorzy zwracają uwagę na to, jakie działania poprzedzające oraz decyzje strategiczne należy podjąć aby długofalowa komunikacja z internautami mogła prowadzić do uzyskania oczekiwanych efektów. Wskazują również na możliwości i sposoby wykorzystania dostępnych narzędzi, a także na bazie case study, pokazują przykłady udanych działań wizerunkowych. Kiedy 1 stycznia 1983 roku zdecydowano o połączeniu, jakie następnie się dokonało, pomiędzy ARPAnet a CSNET1, co uważa się za początek Internetu, raczej nikt nie zdawał sobie sprawy, że od tego właśnie momentu, już nic nie będzie takie jak dawniej. Tymczasem w … Czytaj więcej »

Image development in the Internet – opportunities and threats

The paper discusses issues related to communication via the Internet in the process of building an organization’s image. The authors focus on the preparatory actions and strategic decisions that need to be taken so that long-term communication with Internet users could lead to expected results. The authors also point out to possibilities and ways of using the available tools and present in the selected case studies successful image-enhancing actions. When on 1 January 1983 a decision was taken to merge the ARPAnet and CSNET, giving rise to the Internet, hardy anyone realised the world was about to change beyond recognition. … Czytaj więcej »

New technologies in public relations

The article includes an analysis and presentation of selected examples of communication tools, which are used in companies to create and maintain relationships with internal and external environment. The problems related with definition of public relations were also discussed. The article presents the advantage and negative consequences of the use of modern tools of PR, as well.

Dariusz Tworzydło, PhD., Exacto, Poland – is director of the managing board of the public relations agency Exacto and director of the managing board of the Institute for Development of Information Society. In the years 2008-2012 he was member of the Public Relations … Czytaj więcej »

Nowe technologie w public relations

Artykuł zawiera analizę oraz prezentację przykładów wybranych narzędzi komunikacyjnych, które wykorzystuje się w przedsiębiorstwach do budowy i utrzymania relacji z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym. Omówione zostały także problemy w interpretacji definicji public relations. Autor artykułu przedstawia również korzyści i negatywne konsekwencje wykorzystania nowoczesnych narzędzi w PR.

dr Dariusz Tworzydło, Uniwersytet Wrocławski, Polska — pracownik Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w public relations oraz badaniach marketingowych. Ponadto jest prezesem zarządu Exacto sp. z o.o. oraz Instytutu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Przez dwie kadencje był członkiem Rady Etyki Public Relations oraz Prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Jest autorem … Czytaj więcej »