Science and business cooperation. Barriers in Poland within the context of selected European and North American countries

This article focuses on the theoretical and empirical analysis of factors affecting the cooperation between science and business. The author will present the results of empirical research conducted in Poland, the Czech Republic, Hungary, France, Norway, the United States of America and Canada. The analysis will indicate how and which factors: structural, systemic, competence or awareness and cultural can be utilised in the commercialisation of knowledge and technologies. The analysis of research outcomes which underpins this study is also set on the following assumptions:

  • Every country has different barriers to cooperation between scientists and entrepreneurs;
  • Polish scientists and entrepreneurs should
Czytaj więcej »

Współpraca nauki i biznesu. Bariery w Polsce na tle wybranych krajów Europy i Ameryki Północnej

Artykuł skupia się na analizach teoretycznej i empirycznej dotyczących czynników warunkujących współpracę nauki i biznesu. Autor przedstawi wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w Polsce, Republice Czeskiej, Węgrzech, Francji, Norwegii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Analiza wskaże, jak i które czynniki: strukturalne, systemowe, kompetencyjne lub świadomościowo-kulturowe można wykorzystać przy komercjalizacji wiedzy i technologii. Analiza wyników badań, które leżą u podstaw opracowania oparta jest również na następujących założeniach:

  • każdy kraj ma inne bariery dla współpracy naukowców i przedsiębiorców;
  • polscy naukowcy i przedsiębiorcy powinni opierać się na sprawdzonych, ale i istotnych w Polsce czynnikach wsparcia współpracy nauka-biznes;
  • ośrodki akademickie w Polsce mogą wykorzystać doświadczenia innych
Czytaj więcej »

Commercialization of technology – efficient sales of patents, licenses and results of research

Managing a research project properly in phases preceding its debut on the market allows us to minimize the risk of making a wrong decision about investing in the development of research and implementing new technologies. In the process of commercialization the possibilities of implementation should be investigated at every stage, from an idea for research to disseminating its results. The analysis of the Polish market and examples presented in the article „Commercialization of results of scientific research – efficient sales of new technologies and research results” shows that investments of the business sphere in research and development are comparably low … Czytaj więcej »

Współpraca ośrodków naukowych i przedsiębiorstw we wdrażaniu wyników badań

Artykuł obejmuje trzy zagadnienia teoretyczne i studium przypadku ukazujące schemat współpracy uczelni i przedsiębiorstwa z sektora MSP. W pierwszej części przedstawiony jest zarys teoretyczny współpracy ośrodków naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami. Współpraca nauki z przemysłem wyjaśniona jest na analizie trzech fundamentów: technologicznego, ekonomicznego i zarządczego. Druga część wskazuje determinanty kształtowania relacji nauka-przemysł w oparciu o modele triple helix i Austin Technopolis. Kolejne zagadnienie przedstawione w artykule to strategie push i pull w relacjach nauka – przemysł. Teoretyczne rozważania zakończone są studium przypadku o współpracy naukowców z przedsiębiorcą na podstawie działalności Inkubatora Technologii Uniwersytetu Łódzkiego.

dr Dariusz Trzmielak – jest dyrektorem Centrum Transferu Czytaj więcej »

Cooperation of scientific centres and companies on implementation of research results

Products introduced to the market by companies in the 21st century can be called the „R&D generation”. Research, development of technology and products are an element of competitive edge and building the competences of companies. Stronger interest in R&D products supports strategies focused on relation marketing. However, introducing R&D technologies and products by a company requires high spending on research and scientific infrastructure and building specialist competences in a particular area of science and research. One of the options for companies may be to start cooperation with research and scientific organizations in order to jointly conduct research works or use … Czytaj więcej »