Marketing based on knowledge as a basis for strategy of research institution – on the example of the Packaging Research Institute

Basis for marketing activities of COBRO – Packaging Research Institute are two main issues. First of all, as a small research and development centre, COBRO has no funds to carry out specialized marketing department. On the other hand, due to huge growth of packaging market, all needs of stakeholders – companies but also other research institutions seeking consortium members – cannot be entirely identified or forecasted, and practical solutions are created in the course of cooperation. For all that reasons Institute has developed its own concept of the knowledge-based marketing, which means more flexible use of the potential of academics … Czytaj więcej »

Marketing oparty na wiedzy jako podstawa strategii jednostki badawczej – na przykładzie Instytutu Badawczego Opakowań

Działania marketingowe COBRO – Instytutu Badawczego Opakowań są uwarunkowane dwiema głównymi kwestiami. Z jednej strony COBRO, jako niewielka państwowa jednostka badawczo-rozwojow,a nie dysponuje funduszami na prowadzenie marketingu przez wyspecjalizowany dział. Z drugiej zaś ogromna dynamika rynku opakowań, potrzeby zainteresowanych stron – przedsiębiorstw czy instytucji badawczych poszukujących partnera do konsorcjum – nie mogą być do końca zidentyfikowane i przewidziane, a rozwiązania praktyczne rodzą się w toku współpracy. Dlatego właśnie Instytut wypracował własną koncepcję marketingu bazującego na wiedzy, a więc elastycznym wykorzystaniu potencjału pracowników naukowych i badawczych.

prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk, Instytut Badawczy Opakowań COBRO — dyrektor COBRO — … Czytaj więcej »