E-marketing campaign for a university. Case study.

The subject of this work is an e-marketing campaign for a university from theoretical and practical perspective. Starting from a definition of e-marketing and the set of instruments used in e-marketing, the stages of implementation of e-marketing campaigns dedicated to entities from the sector of education will be discussed. Methodology of research for the purposes of the article covered literature studies, meta-analysis of available Internet sources and authors’ own qualitative research with the application of the methods of mystery client and case study. The object of the research is a private university and the subject of research are e-marketing activities, … Czytaj więcej »

Kampania e-marketingowa szkoły wyższej. Studium przypadku.

Przedmiotem opracowania jest kampania e-marketingowa na rzecz szkoły wyższej w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Wychodząc od definicji e-marketingu, instrumentarium jego działań omówione zostaną etapy wdrażania kampanii e-marketingowych dedykowanych podmiotom z branży edukacyjnej. Metodyka badań na potrzeby artykułu objęła studia literaturowe, metaanalizę dostępnych źródeł internetowych oraz jakościowe badania własne autorek z zastosowaniem metod ukrytego klienta i studium przypadku. Obiektem badań jest prywatna szkoła wyższa, a przedmiotem badań prowadzone dla niej działania e-marketingowe, w tym zidentyfikowane kampanie. Zamierzeniem autorek jest przybliżenie kampanii e-marketingowej na rzecz szkoły wyższej w teorii i w praktyce. Celem artykułu jest wypracowanie zaleceń oraz rekomendacji dla marketerów zainteresowanych … Czytaj więcej »