Traineeships industrial and professional practice as effective mechanism of marketing of the scientific and research institute

The following paper presents executed at the Institute of Aviation in Warsaw student internship program and a program of industrial internships for young researchers technical universities of the country and from abroad. Many years of experience staff and a modern database of certified, modern laboratories can convey knowledge, the level of which is highly esteemed in the world. Conducted new projects and specialized training organizations in the design and maintenance of the Institute of Aviation enable trainees to familiarize themselves with modern technologies in the wider area around the aviation. The author presented the work program proposed the possibility of … Czytaj więcej »

Staże przemysłowe i praktyki zawodowe jako skuteczny mechanizm marketingu instytucji naukowych i badawczych

W poniższej publikacji przedstawiono realizowany w Instytucie Lotnictwa w Warszawie program praktyk studenckich oraz program staży przemysłowych dla młodych pracowników naukowo-badawczych uczelni technicznych z kraju i z zagranicy. Wieloletnie doświadczenie zawodowe pracowników, a także nowoczesna baza certyfikowanych, nowoczesnych laboratoriów pozwala przekazać wiedzę, której poziom jest wysoko notowany na świecie. Prowadzone nowe projekty oraz specjalizowane szkolenia w organizacjach projektowych i obsługowych Instytutu Lotnictwa umożliwiają praktykantom zapoznanie się ze współczesnymi technologiami w szeroko rozumianym obszarze około lotniczym. Autor w pracy przedstawił możliwości programowe proponowane potencjalnym praktykantom w laboratoriach aerodynamicznych, wytrzymałościowych, badania osprzętu i instalacji lotniczych, środowiskowych i silnikowych. Zamieszczono ramowe programy, które … Czytaj więcej »