Multidisciplinary project of historical aircraft virtual reconstructions as a way of popularizing science

Research and development institutions have a wide range of competences in their fields of scientific and technical activity. They also often have some unique capabilities to do research and development (R&D). However, these possibilities are often known only to a small group of industry specialists and few parliamentary representatives. There is also a lack of information about research capabilities of R&D institutes in industry, especially among small and medium enterprises.

The aim of the article is to present the concept of a multidisciplinary research project aimed at testing by a scientific research institution the possibility of using social media and … Czytaj więcej »

Multidyscyplinarny projekt wirtualnych rekonstrukcji samolotów historycznych jako sposób popularyzacji nauki

Instytucje badawczo-rozwojowe posiadają szeroki zakres kompetencji w swoich dziedzinach działalności naukowo-technicznej. Często mają także pewne unikalne możliwości wykonywania prac badawczo-rozwojowych (B+R). Możliwości te są jednak często znane tylko małej grupie specjalistów branżowych i niewielu przedstawicielom parlamentu. Brakuje także informacji o możliwościach badawczych instytutów w przemyśle, a w szczególności wśród małych i średnich przedsiębiorstw.

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji multidyscyplinarnego projektu badawczego, mającego na celu sprawdzenie przez instytucję naukowo-badawczą możliwości wykorzystania mediów społecznościowych oraz nowoczesnych techniki wizualizacji i symulacji komputerowych w inżynierii rekonstrukcji samolotu. Autorzy proponują wypróbować podejście możliwości kampanii marketingowej instytucji badawczo-rozwojowych w sposób podobny do akcji zbierania funduszy na … Czytaj więcej »

Traineeships industrial and professional practice as effective mechanism of marketing of the scientific and research institute

The following paper presents executed at the Institute of Aviation in Warsaw student internship program and a program of industrial internships for young researchers technical universities of the country and from abroad. Many years of experience staff and a modern database of certified, modern laboratories can convey knowledge, the level of which is highly esteemed in the world. Conducted new projects and specialized training organizations in the design and maintenance of the Institute of Aviation enable trainees to familiarize themselves with modern technologies in the wider area around the aviation. The author presented the work program proposed the possibility of … Czytaj więcej »

Staże przemysłowe i praktyki zawodowe jako skuteczny mechanizm marketingu instytucji naukowych i badawczych

W poniższej publikacji przedstawiono realizowany w Instytucie Lotnictwa w Warszawie program praktyk studenckich oraz program staży przemysłowych dla młodych pracowników naukowo-badawczych uczelni technicznych z kraju i z zagranicy. Wieloletnie doświadczenie zawodowe pracowników, a także nowoczesna baza certyfikowanych, nowoczesnych laboratoriów pozwala przekazać wiedzę, której poziom jest wysoko notowany na świecie. Prowadzone nowe projekty oraz specjalizowane szkolenia w organizacjach projektowych i obsługowych Instytutu Lotnictwa umożliwiają praktykantom zapoznanie się ze współczesnymi technologiami w szeroko rozumianym obszarze około lotniczym. Autor w pracy przedstawił możliwości programowe proponowane potencjalnym praktykantom w laboratoriach aerodynamicznych, wytrzymałościowych, badania osprzętu i instalacji lotniczych, środowiskowych i silnikowych. Zamieszczono ramowe programy, które … Czytaj więcej »