The impact of modern technology on changing marketing actions in organisations. Marketing 4.0

The article presents the theory that modern technologies are changing the way in which marketing is organised and that they will transform the prevailing composition of the market, while enterprises should come to terms with the act that having a market share will no longer suffice to maintain the market leader position. The aim of this paper is to provide an overview of the key challenges generated by technological innovations and to identify the opportunities for marketing in light of the new communication and information technologies so that quantifiable benefits can be gained. The research topic underpinning this paper is: … Czytaj więcej »

Wpływ współczesnych technologii na zmianę działań marketingowych w organizacji. Marketing 4.0

W artykule postawiono tezę, że nowoczesne technologie zmienią sposób, w jaki zorganizowany jest marketing, a także przekształcą zastaną kompozycję rynku, a przedsiębiorstwa powinny pogodzić się z tym, że sam fakt posiadania części rynku nie będzie już wystarczał, by trwale utrzymać pozycję rynkowego lidera. Celem niniejszej publikacji jest podsumowanie głównych wyzwań przynoszonych przez innowacje technologiczne, a także określenie możliwości rysujących się przed marketingiem w świetle nowych technologii komunikacyjno-informatycznych, by można było dzięki temu odnosić wymierne korzyści. Tematyka badawcza leżąca u podstaw niniejszej pracy to: 1) analiza korzystania z mediów społecznościowych przez pokolenie Milenialsów, 2) ocena postaw MŚP wobec włączania technologii teleinformatycznych … Czytaj więcej »

The image of a research institution as an important element in shaping the level of competitiveness of the organisation

The primary objective of the publication is defining the factors and processes affecting the efficient course of actions undertaken around building a positive image of the organisation. The study raises key aspects of this issue. The diagnosis providing that the recipient is guided in his/her purchasing decisions by the opinions about a given product or service that reach them through all the available content distribution channels is appearing increasingly often in subsequent study findings. The same studies have also confirmed that an inherent feature of a knowledge-based economy is the level of the intangible asset share as regards determining the … Czytaj więcej »

Wizerunek instytucji badawczej jako istotny element w kształtowaniu poziomu konkurencyjności organizacji

Zasadniczym celem publikacji jest zdefiniowanie czynników i procesów, które mają wpływ na efektywny przebieg działań podejmowanych wokół budowania pozytywnego wizerunku organizacji. Opracowanie porusza kluczowe aspekty tego zagadnienia. Coraz powszechniej we wnioskach z kolejnych badań pojawia się diagnoza, że odbiorca w swoich decyzjach zakupowych kieruje się opinią na temat danego produktu czy usługi, jaka dociera do niego wszystkimi dostępnymi kanałami dystrybucji treści. Te same badania potwierdzają także fakt, że integralną cechą gospodarki opartej na wiedzy jest stopień udziału aktywów niematerialnych w kształtowaniu pozycji organizacji (marka, reputacja). Niezahamowany przyrost  konkurencji powoduje, że do odbiorców generowana jest coraz większa oferta reklamowa efektem czego … Czytaj więcej »

The use of content marketing strategy tools in the Polish research institutes

Witold SwieczakIn the article were described issues associated with the use by scientific institutions content marketing strategy tools. This article shows the extent to which tools of modern marketing are used in the Internet communication by scientific institutions. Currently content marketing concept is accepted not only as a fashionable trend of modern marketing but above all, it is treated as an important tool to improve enough Internet message, to effectively interest to the users. A optimal selection and use content marketing tools it provides opportunities for enhancing efficiency in the reception (acceptance) of the generated message.

Witold Świeczak, M.Sc. Eng., Institute Czytaj więcej »

Wykorzystanie narzędzi content marketingu w polskich instytutach badawczych

Witold SwieczakW artykule scharakteryzowane zostały zagadnienia związane z wykorzystaniem przez instytuty badawcze narzędzi wpisanych w strategię content marketingu. Artykuł ten pokazuje, w jakim stopniu narzędzia współczesnego marketingu stosowane są przez instytucje badawcze w komunikacji internetowej. Obecnie koncepcja content marketingu odbierana jest nie tylko jako modny trend współczesnego marketingu, ale traktowana jest przede wszystkim, jako ważne narzędzie pozwalające na tyle udoskonalać internetowy przekaz, by skutecznie zainteresować nim użytkowników sieci. A optymalne dobranie i wykorzystanie narzędzi wpisanych w strategię content marketingu stwarza możliwości pozwalające na zwiększenie efektywności w odbiorze wygenerowanego przekazu.

mgr inż. Witold Świeczak, Instytut Lotnictwa, Polska — absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Czytaj więcej »

Lead generation strategy as a multichannel mechanism of growth of a modern enterprise

Witold Swieczakwl-cz-bLead generation strategy describes the marketing process of involvement and capture of interest in a product or service which is aimed at developing sales plans and, as a consequence, soliciting new clients. Lead generation is becoming an increasingly popular demand-generating strategy, which – through its multichannelled dissemination of the generated message – gives it a much greater reach. Lead generation assists organisations in achieving a greater brand awareness, building relationships and attracting more potential clients to fill their sales pipeline. The primary purpose of this publication is identifying the possibilities that the implementation of lead generation strategies provides to modern … Czytaj więcej »

Strategia lead generation jako wielokanałowy mechanizm wzrostu współczesnego przedsiębiorstwa

Witold Swieczakwl-cz-bStrategia lead generation opisuje marketingowy proces zaangażowania i przechwytywania zainteresowania produktem czy usługą, którego celem jest opracowania planów sprzedaży, a w konsekwencji pozyskanie nowych klientów. Lead generation staje się coraz bardziej popularną strategią tworzenia popytu, umożliwiającą poprzez wielokanałowość rozpowszechniania wygenerowanego przekazu szerszą jego słyszalność. Lead generation pomaga organizacji zwiększyć świadomość marki, budować relacje, pozyskiwać do leja sprzedażowego więcej potencjalnych klientów. Głównym celem artykułu jest zidentyfikowanie możliwości, jakie współczesnym przedsiębiorstwom dostarcza zastosowanie strategii lead generation. Opracowanie porusza kluczowe aspekty tego zagadnienia. Pokazuje, jak zmienia się znaczenie organizacji, jak realnie wzrasta jej wartość w następstwie korzystania z narzędzi, których dostarczają procesy wpisane … Czytaj więcej »

Inbound marketing in research institutions

We live in times of revolution! We are witnessing a revolution in the way we choose new products and in the way we look for business partners. Nowadays, almost everybody who is looking for a pram for his child or a new accounting company for his small business, always starts by turning on the computer. We start with Google or any other search engine, we ask our friends from the Internet, our family members and colleagues for assistance, usually via e-mail, online chats, Facebook or Twitter. We live in times of revolution – as a result of this revolution companies … Czytaj więcej »

Inbound marketing w instytucjach badawczych

Żyjemy w czasach rewolucji. Na naszych oczach dokonuje się rewolucja w sposobie wybierania nowych produktów i poszukiwania partnerów biznesowych. Dziś niemal każdy, kto poszukuje wózka dla dziecka lub nowej firmy księgowej do obsługi swojej działalności gospodarczej siada najpierw do komputera. Zaczynamy od Google lub dowolnej innej wyszukiwarki, zasięgamy opinii grona internetowych przyjaciół, członków rodziny i współpracowników, z którymi kontaktujemy się za pomocą poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych, czatów, Facebooka lub Twittera. Żyjemy w czasach rewolucji – rewolucji polegającej na tym, że naszą uwagę zwracają na siebie firmy, które nie mają wielkich budżetów i nie promują się za pomocą przyciągających wzrok reklam … Czytaj więcej »

Inbound marketing as a form of internet marketing

We live in times of revolution! We are witnessing a revolution in the way we choose new products and in the way we look for business partners. Nowadays, almost everybody who is looking for a pram for his child or a new accounting company for his small business, always starts by turning on the computer. We start with Google or any other search engine, we ask our friends from the Internet, our family members and colleagues for assistance, usually via e-mail, online chats, Facebook or Twitter. We live in times of revolution – as a result of this revolution companies … Czytaj więcej »

Content marketing jako istotny element strategii marketingowej instytucji naukowych

Czym jest content marketing? Najogólniej, content marketing to technika marketingowa polegająca na tworzeniu, a następnie rozpowszechnianiu wartościowych z punktu widzenia odbiorców treści, zmierzających do pozyskania uwagi, a tym samym zaangażowaniu społeczności skupionej wokół określonej grupy docelowej. Content to treść, którą użytkownicy chcą czytać, poznawać, oglądać czy doświadczać. Z perspektywy biznesu, content jest istotną informacją prezentowaną na stronie internetowej, w aplikacji lub za pośrednictwem innych dostępnych kanałów cyfrowej prezentacji, której misją jest komunikacja. Dziś content marketing nie jest już czymś, co dobrze mieć. To trzeba mieć. Konieczne jest przy tym tworzenie treści na bieżąco. Nie może to być rzecz jasna zwykła … Czytaj więcej »

Content marketing as an important element of marketing strategy of scientific institutions

What is content marketing? In general, content marketing is a marketing technique which involves creating and spreading contents valuable from the point of view of recipients of the content, aimed at drawing attention and thus engaging a community gathered around a particular target group. Content is what users want to read, learn about, watch or experience. From the perspective of business, content is important information presented on a website, in an application or by means of other available channels of digital presentation, which have the mission of communicating. Nowadays content marketing is not just a desirable thing, it’s a must-have. … Czytaj więcej »

Inbound marketing as an integral part of the marketing strategy of a modern enterprise

The essential premise of this publication is to define the benefits brought to modern enterprises by introduction of multi-channel marketing strategy, or inbound marketing, to their business.This article defines the factors and processes that influence the effective course of actions undertaken in the framework of inbound marketing.In addition, it is demonstrated how the importance of an organization changes, how its value and importance realistically increases as a result of applying the instruments provided by inbound marketing.  The purpose of the article is to present how the concept of inbound marketing is changing the perspective of looking at the modern marketing … Czytaj więcej »

Inbound marketing jako integralny element strategii marketingowej współczesnego przedsiębiorstwa

Zasadniczym założeniem niniejszej publikacji jest zdefiniowanie korzyści jakie współczesnym przedsiębiorstwom przynosi wprowadzenie na grunt prowadzonej działalności, wielokanałowej strategii marketingowej jaką jest inbound marketing. W artykule zdefiniowano czynniki i procesy, które mają wpływ na efektywny przebieg działań podejmowanych w ramach strategii inbound marketing.Pokazano, jak zmienia się znaczenie organizacji, jak realnie wzrasta jej wartość i znaczenie w następstwie wykorzystania instrumentów jakie dostarcza inbound marketingu. Celem artykułu jest wskazanie w jaki sposób koncepcja inbound marketingu zmienia perspektywę patrzenia na współczesne instrumenty marketingowe, w jaki sposób zmienia się pole ich oddziaływanie w następstwie ich wykorzystania. Obrazuje, w jaki sposób dobór odpowiednich mechanizmów wpływa na … Czytaj więcej »

Marketing automation processes as a way to improve contemporary marketing of a company

The main aim of this article is to identify the possibilities which are given to contemporary companies thanks to the usage of processes included in marketing automation system. This publication deals with the key aspects of this issue. Its shows how the importance of the organization changes, how its value increases, as a result of using the tools which are provided by the processes included in the concept of marketing automation. This article defines the factors and processes which influence an effective course of actions taken as a part of marketing automation. Because the concept of marketing automation is a … Czytaj więcej »

Proces marketing automation jako kierunek doskonalenia współczesnego marketingu przedsiębiorstwa

Głównym celem niniejszej publikacji jest zidentyfikowanie możliwości jakie współczesnym przedsiębiorstwom dostarcza zastosowanie procesów wchodzących w skład systemu marketing automation. Opracowanie to porusza kluczowe aspekty tego zagadnienia. Pokazuje, jak zmienia się znaczenie organizacji, jak realnie wzrasta jej wartość w następstwie korzystania z narzędzi jakie dostarczają procesy wpisane w koncepcję marketing automation. W artykule zdefiniowano czynniki i procesy, które mają wpływ na efektywny przebieg działań podejmowanych w ramach automatyzacji marketingu. Bowiem koncepcja marketing automation to zupełnie nowa rzeczywistość, to rezygnacja z komunikacji opartej na masowej dystrybucji jednolitego przekazu na rzecz tej realnie spersonalizowanej, indywidualnej i w pełni zautomatyzowanej. To zupełnie nowa idea, … Czytaj więcej »