Environmental aspects as an area of CSR and building the image of retailers’ private labels

The article is an attempt to analyse the area of care about the environment as one of the dimensions of CSR used by contemporary retailers in the process of building the image of their private labels. Particular parts of the article are devoted to achieving the goal of the article. First, conditions for the implementation of the CSR concepts in the strategies of development of retailers’ private brands are presented. Next, the tools most often used by contemporary retailers to build an „ecological image” are identified. In the final part of the article chosen examples of the retailers’ involvement in … Czytaj więcej »

Aspekty środowiskowe jako obszar CSR a kreowanie wizerunku marek własnych detalistów

W artykule podjęto próbę analizy obszaru troski o środowisko jako jednego z wymiarów CSR wykorzystywanego przez współczesnych detalistów w procesie kreowania wizerunku ich marek własnych. Realizacji celu artykułu podporządkowane zostały poszczególne jego części. Najpierw zaprezentowano uwarunkowania implementacji koncepcji CSR w strategiach rozwoju marek własnych detalistów, a następnie dokonano identyfikacji najczęściej wykorzystanych narzędzi budowy „ekologicznego wizerunku” przez współczesnych detalistów. W finalnej części artykułu przedstawiono wybrane przykłady zaangażowania detalistów w procesie budowania „społecznej” wartości ich marek własnych przy wykorzystaniu działań w obszarze „troska o środowisko”. W artykule formułowana jest teza, że współcześni detaliści coraz bardziej zauważają znaczenie aspektu środowiskowego w kreowaniu wizerunku … Czytaj więcej »

Marketing communication of airports as a factor determining the choice of airport by polish and foreign passengers


In the contemporary economy an important aspect of functioning of every organization is the efficiency of conducted communication activities. They play a key role in the process of creating the desired image of an organization, which influences the purchasing decisions of consumers, including the choice of airport by passengers. The factors determining positive and negative opinions of passengers about airports should be a plane for the search for unique values (benefits) for particular airports, which will allow to distinguish the offer of an airport on an ever more competitive transport market. The article presents factors which influence the formation of … Czytaj więcej »

Komunikacja marketingowa portów lotniczych jako determinanta wyboru lotniska przez polskich i zagranicznych pasażerów


We współczesnej gospodarce ważnym aspektem funkcjonowania każdej organizacji jest skuteczność prowadzonych działań komunikacyjnych. Spełniają one kluczową rolę w procesie kreowania pożądanego wizerunku organizacji, który wpływa na podejmowane decyzje nabywcze konsumentów, w tym wybór portu lotniczego przez pasażerów. Czynniki warunkujące pozytywne i negatywne opinie pasażerów o lotniskach powinny być płaszczyzną poszukiwania dla poszczególnych portów lotniczych unikalnych wartości (korzyści), które pozwolą wyróżnić ofertę portu na coraz bardziej konkurencyjnym rynku transportowym. W artykule zaprezentowano czynniki wpływające na kształtowanie opinii i wybór lotniska przez polskich i zagranicznych pasażerów, które zostały zidentyfikowane w wyniku badań bezpośrednich przeprowadzonych w listopadzie-grudniu 2015r. techniką wywiadu bezpośredniego (PAPI) na … Czytaj więcej »