Marketing activities in the area of micronization services

Barbara SołtysikUnder conditions of constantly growing competition, what is becoming a key problem is keeping the previously acquired clients. Their trust in the provider and regularly repeated purchases are an expression of the efficiency of marketing activities conducted by companies. What is becoming a measure of success is the satisfaction and loyalty of buyers. Companies spend a lot of money to attract clients and the competition keeps trying to take away their clients. A lost client means not just the loss of a future order – this is the loss of revenues equal to the value of all products which a … Czytaj więcej »

Działania marketingowe w obszarze usług mikronizacji

Barbara Sołtysik W warunkach coraz silniejszej konkurencji kluczowym problemem staje się utrzymanie pozyskanych już wcześniej klientów. Ich zaufanie do dostawcy oraz systematycznie powtarzane zakupy są wyrazem efektywności podejmowanych przez przedsiębiorstwo działań marketingowych. Miernikiem sukcesu staje się satysfakcja oraz lojalność nabywców. Firmy wydają mnóstwo pieniędzy, żeby zdobyć klientów, a konkurenci nieustannie próbują ich odbierać. Utracony klient oznacza nie tylko utratę kolejnego zamówienia – to strata przychodów równych wartości wszystkich produktów, które dany nabywca mógłby kupić w ciągu całego swojego życia. Do tego dochodzi koszt pozyskania nowego, zastępczego klienta. Z badań TARP wynika, że koszt pozyskania nowego klienta jest pięciokrotnie wyższy od kosztu zadowolenia … Czytaj więcej »