Innovative behavior of the Poznań agglomeration inhabitants in the transport services market

The development of information and communication technologies, including in particular the modern development of mobile technologies, has an undeniable impact on people’s lives and, consequently, on consumers’ market behaviour. The growing popularity and capabilities of mobile devices, as well as the increasing availability of mobile Internet access, mean that in many markets companies are redefining their business models, in which the activities conducted via the Internet play an increasingly important role. This is particularly visible on the market of individual and public transport services, where thanks to mobile devices, as well as in consistency with trends in consumer market behaviours … Czytaj więcej »

Innowacyjność zachowań mieszkańców aglomeracji poznańskiej na rynku usług transportowych

Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym przede wszystkim współcześnie rozwój technologii mobilnych ma niezaprzeczalny wpływ ludzkie życie, a co za tym idzie – na zachowania rynkowe konsumentów. Rosnąca popularność i możliwości urządzeń mobilnych, a także coraz powszechniejszy dostęp do mobilnego Internetu sprawiają, że na wielu rynkach przedsiębiorstwa redefiniują swoje modele biznesowe, w których coraz większe znaczenie odgrywają działania prowadzone przez Internet. Szczególnie widoczne jest to na rynku indywidualnych i publicznych usług transportowych, gdzie właśnie za sprawą urządzeń mobilnych, a także w spójności z trendami w zachowaniach rynkowych konsumentów i rozwijaniem miast zgodnie z koncepcją smart city, od kilku lat obserwować można … Czytaj więcej »

Student as a beneficiary of internship programs funded by the European Union

Requirements for university graduates defined by employers in times of dynamic changes and challenges of the market, the need to adapt the knowledge, skills and competences of students and graduates to the needs of companies constitute new challenges for universities in the area of cooperation with business.
The student is becoming more and more often the beneficiary of internship projects financed from various sources, not just with companies’ own funds, but also supported with funds from the European Union. The article presents the perspective of the student as a direct beneficiary of internship projects carried out by universities and employers … Czytaj więcej »

Student jako beneficjent programów stażowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej

Wymagania pracodawców stawiane absolwentom uczelni wyższych w czasach dynamicznych zmian i wyzwań rynku, potrzeba dopasowania wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów i absolwentów do potrzeb przedsiębiorstw stanowią dla uczelni wyższych nowe wyzwana w zakresie współpracy z praktyką gospodarczą.
Student staje się coraz częściej beneficjentem projektów stażowych finansowanych z różnych źródeł, nie tylko ze środków własnych przedsiębiorstw, lecz również wspieranych z budżetów Unii Europejskiej. Artykuł przedstawia perspektywę studenta jako bezpośredniego beneficjenta projektów stażowych realizowanych przez uczelnię wyższą i pracodawców, jak również podejmuje próbę stworzenia rekomendacji dla podmiotów realizujących projekty stażowe zorientowanych na uzyskanie wysokich wyników satysfakcji wszystkich uczestników projektu.

prof. zw. dr Czytaj więcej »

Formation of relations and their values for the stakeholders by the research-scientific institution

Bogdan SojkinSylwia MichalakThe article presents issues associated with forming the relations of a scientific-research institution with the stakeholders and creating the added value of these relations. The basic groups of stakeholders and forms of cooperation with a scientific-research institution and their practical solutions are presented. The discussion concerning these issues is illustrated with the example of a training project carried out with funds from the National Centre for Research and Development (NCBiR).

Professor Bogdan Sojkin, University of Economics in Poznań, Poland – is professor of economics at the University of Economics in Poznań, Head of the Chair of Product Marketing at the Czytaj więcej »

Kształtowanie relacji i ich wartości dla interesariuszy przez instytucję naukowo-badawczą

Bogdan SojkinSylwia MichalakW artykule przedstawiono zagadnienia kształtowania relacji instytucji naukowo–badawczej z interesariuszami oraz kreowanie wartości dodanej tych relacji. Zaprezentowano podstawowe grupy interesariuszy oraz formy współpracy z instytucją naukowo- badawczą oraz ich praktyczne rozwiązania. Omawiane problemy wsparte zostały egzemplifikacją przykładu projektu stażowego zrealizowanego ze środków NCBiR.

prof. zw. dr hab. Bogdan Sojkin, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska — profesor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierownik Katedry Marketingu Produktu na Wydziale Towaroznawstwa UEP, członek Komisji Nauk Towaroznawczych PAN oddział w Poznaniu, Członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Przewodniczący Komisji Programowej Europejskiego Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych (Instytut Lotnictwa w Warszawie). Zainteresowania Czytaj więcej »

Cooperation of a university with business practice

Bogdan SojkinSylwia MichalakThe article presents forms of cooperation and social benefits resulting from cooperation between universities and business practice. Basic kinds and directions of mutual relations arising from common areas of interest, possibilities, needs and conditions for the functioning of each side, have been presented. Solutions carried out by universities with the participation of business practice have been discussed. In case of business practice, potential areas of cooperation with schools and joint ventures in the area of R&D have been discussed.

Professor Bogdan Sojkin, University of Economics in Poznań, Poland – is professor of economics at the University of Economics in Poznań, Czytaj więcej »

Współpraca uczelni wyższej z praktyką gospodarczą

Bogdan SojkinSylwia MichalakW artykule przedstawiono formy współpracy i korzyści społeczne wynikające ze współpracy uczelni wyższej z praktyką gospodarczą. Zaprezentowano podstawowe rodzaje i kierunki wzajemnych relacji wynikające ze wspólnych obszarów zainteresowań, możliwości i potrzeb oraz warunków funkcjonowania każdej ze stron. Omówiono rozwiązania, które realizowane są przez szkoły wyższe z udziałem praktyki; w przypadku praktyki gospodarczej potencjalne obszary współpracy ze szkołami oraz wspólne przedsięwzięcia w obszarze B+R.

prof. zw. dr hab. Bogdan Sojkin, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska — profesor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierownik Katedry Marketingu Produktu na Wydziale Towaroznawstwa UEP, członek Komisji Nauk Towaroznawczych PAN oddział w Poznaniu, Członek Rady Czytaj więcej »

Challenges facing the marketing of scientific and research institutes

This article presents the challenges that scientific research institutions face in terms of their marketing, which have been divided into two groups of those associated with internal marketing and those linked to external marketing. The most significant and important determinants that constitute challenges to both internal and external marketing were described. The key aspects of each of the identified challenges were indicated, as was their impact on the implementation of the marketing policy at institutions.

Prof. Bogdan Sojkin, University of Economics in Poznań, Poland – is professor of economics at the University of Economics in Poznań, Head of the Chair Czytaj więcej »

Wyzwania dla marketingu instytucji naukowych i badawczych

W artykule przedstawiono wyzwania dla marketingu instytucji naukowo – badawczej, które podzielono na związane z marketingiem wewnętrznym i zewnętrznym. Scharakteryzowano najbardziej istotne i ważne determinanty stanowiące wyzwania zarówno dla marketingu wewnętrznego jak i zewnętrznego. Wskazano na najbardziej istotne aspekty każdego z wyodrębnionych wyzwań i ich wpływ na realizację polityki marketingowej instytucji.

prof. zw. dr hab. Bogdan Sojkin, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska — profesor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierownik Katedry Marketingu Produktu na Wydziale Towaroznawstwa UEP, członek Komisji Nauk Towaroznawczych PAN oddział w Poznaniu, Członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Przewodniczący Komisji Programowej Europejskiego Forum Marketingu Instytucji Czytaj więcej »

Determinant factors of the marketing activity of scientific and research institutions

In the article the internal and external determinant factors which influence research and scientific institutions’ choice of business orientation are presented. Typical business orientations fit for application in such institutions for the purpose of carrying out market tasks are presented. Against their background the tasks of marketing in such institutions are outlined and the currently available set of marketing instruments at their disposal is discussed.

Prof. Bogdan Sojkin, University of Economics in Poznań, Poland – is professor of economics at the University of Economics in Poznań, Head of the Chair of Product Marketing at the Faculty of Commodity Science, member Czytaj więcej »

Uwarunkowania działalności marketingowej instytucji naukowych i badawczych

W artykule przedstawione zostały uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, które wpływają na wybór orientacji biznesowej przez instytucje naukowe i badawcze. Scharakteryzowano typowe orientacje biznesowe możliwe do zastosowania przez te instytucje w realizacji zadań rynkowych Na ich tle zarysowano zadania marketingu tych instytucji i omówiono dostępne współcześnie instrumentarium marketingowe będące w ich dyspozycji.

prof. zw. dr hab. Bogdan Sojkin, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska — profesor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierownik Katedry Marketingu Produktu na Wydziale Towaroznawstwa UEP, członek Komisji Nauk Towaroznawczych PAN oddział w Poznaniu, Członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Przewodniczący Komisji Programowej Europejskiego Forum Marketingu Instytucji Czytaj więcej »

Informational foundations for marketing decisions in the process of product commercialization

The process of product commercialization in the contemporary economy is usually associated with introducing innovations to the market and securing growth of sales of the new product, however, on the market this is usually a strategic view of the innovation’s position in the portfolio of products and taking advantage of its current and future potential for satisfying the needs and expectations of consumers on a competitive market, taking into consideration its character, external conditions and internal conditions of introduction, the choice of flexible market solutions and constant development of the innovation. In practice this imposes on companies, also on research … Czytaj więcej »

Determinanty marketingu instytucji naukowo-badawczej

Współcześnie prowadzenie działalności marketingowej przez uczestnika dowolnego rynku produktowego nie budzi żadnego zdziwienia, a wręcz zaskoczeniem jest brak stosowania przez niego narzędzi z bogatego zbioru instrumentów marketingu. Natomiast to co jest bardzo istotne i wymagające znacznej wiedzy oraz doświadczenia w tym rodzaju działalności rynkowej uczestnika to przygotowanie zbioru wartości rynkowych stanowiących jasno i wyraźnie sprecyzowane cele jego działalności rynku. Towarzyszyć im powinna odpowiednio dopasowana strategia przedsiębiorstwa (z uwzględnieniem strategii marketingowej) pozwalająca na ich realizację, a nade wszystko implementacja tej strategii adekwatna do ukształtowanego mechanizmu rynkowego. Praktyczna realizacja i osiągnięcie tych wartości nie jest łatwe, a można mówić o szczególnym utrudnieniu … Czytaj więcej »

Determinants in the marketing of a research and scientific institution

Nowadays, the fact that a participant of any product market conducts marketing activities comes as no surprise. In fact it’s surprising only if a participant doesn’t use any tools from the rich array of marketing instruments. However, what is very important and requires great knowledge and experience from a market participant is the preparation of a set of market values defining clearly the goals of his activities on the market. These values should be accompanied by a properly matched company strategy (including marketing strategy) allowing the achievement of these values, as well as implementation of the strategy appropriate for the … Czytaj więcej »

The information determinants in marketing of a research and scientific institution

The article deals with information – based marketing of scientific research institutes, which has been named SAVE (Solution – Access – Value – Education). A proper use of marketing instruments requires information assets which are defined in terms of the essence, the scope and the form of the defined information needs. The essence, the form and the pattern of information needs in reference to SAVE has been defined and described in the case of scientific research institute. The specification of needs for each instrument and for various market participants has been included into the description.

Prof. Bogdan Sojkin, University of Czytaj więcej »

Informacyjne uwarunkowania marketingu instytucji naukowo-badawczej

W artykule przedstawiono informacyjne uwarunkowania marketingu instytucji naukowo-badawczej, który został określony jako SAVE (Solution – Access – Value – Education). Właściwe wykorzystanie instrumentów marketingu wymaga posiadania zasobów informacyjnych, które determinowane są przedmiotem, zakresem i formą zdefiniowanych potrzeb informacyjnych. Przedmiot, forma i układ potrzeb informacyjnych w odniesieniu do SAVE został zidentyfikowany i opisany w przypadku instytucji naukowo-badawczej. Do opisu zostało również włączone określenie potrzeb dla każdego instrumentu i dla różnych uczestników rynku.

prof. zw. dr hab. Bogdan Sojkin, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska — profesor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierownik Katedry Marketingu Produktu na Wydziale Towaroznawstwa UEP, członek Komisji … Czytaj więcej »