Zarządzanie reputacją w organizacjach naukowych – rozwój struktury wraz z przykładami

Zarządzanie reputacją zajmuje się ustanawianiem, podtrzymywaniem i wzmacnianiem pozytywnej reputacji przedmiotu w celu budowania zaufania, zaangażowania i trwałych powiązań. Pozytywna reputacja jest uznawana za znaczącą część niematerialnych aktywów firm, w związku z tym, że wnosi wkład do budowania ich wartości. Reputacja i zarządzanie reputacją są zatem dobrze ugruntowanymi perspektywami w teorii marketingu. Niniejsza praca bada reputację w odniesieniu do spraw organizacji naukowych. W oparciu o konwencjonalne (marketing komercyjny) modele zarządzania reputacją i ustalone cechy organizacji naukowych, stworzona została zmodyfikowana struktura nazwie Model Reputacji Organizacji Naukowych (MRON). W związku z tym, że ten model w szerokim zakresie spełnia specyficzne wymogi tego … Czytaj więcej »

Reputation Management for Scientific Organisations – Framework Development and Exemplification

Reputation management deals with establishing, maintaining and strengthening a positive reputation for an object in order to build trust, commitment and lasting relationships. Positive reputation is considered a major intangible asset of companies as it contributes to their value creation. Reputation and reputation management, therefore, are well-established perspectives in marketing theory. This paper examines reputation in matters of scientific organisations. Drawing on conventional (commercial marketing) models of reputation management and derived characteristics of scientific organisations, a modified framework is deduced, named the Scientific Organisations Reputation Model (SORM). As this model widely fits the specific requirements of this type of organisation … Czytaj więcej »

Brand alliance. Building block for scientific organisations´ marketing strategy

Jörn RedlerThis paper addresses management issues of brand alliances as part of a scientific organisation´s marketing strategy. Though brand alliances have become quite popular with consumer products they seem to be exceptions in the marketing context of academic or scientific organisations. Against this background, the paper develops a brand alliance approach considering requirements of strategically marketing scientific organisations. As a starting point, brand alliances are discussed as a sub-category to brand combinations. Furthermore, opportunities for scientific organisations associated with the alliance approach are elucidated as well as, from a more general perspective, major threats. In the following course, the paper focuses … Czytaj więcej »

Sojusz marek. Element konstrukcji strategii marketingowej organizacji naukowej

Jörn RedlerArtykuł porusza kwestię sojuszów market jako części strategii marketingowej organizacji naukowej. Chociaż sojusze market stały się dość popularne w przypadku produktów konsumenckich, zdają się one być wyjątkami w kontekście marketingowym organizacji akademickich, lub naukowych. Na tym tle niniejsza praca rozwija podejście oparte na sojuszu marek biorące pod uwagę wymogi strategicznego marketing organizacji naukowych. Punktem startowym dyskusji są sojusze marek jako podkategoria kombinacji marek. Ponadto, niniejsza praca naświetla możliwości dla organizacji naukowych powiązane podejściem sojuszu marek, a także, z bardziej ogólnej perspektywy, największe zagrożenia. Artykuł również skupia się na modelowaniu struktury efektów sojuszu marek opartego na klientach, odnosząc się do behawioralnego, … Czytaj więcej »