Outdoor advertising as an element strengthening the recruitment campaigns of universities

The article puts forward the thesis that outdoor advertising is an important element that enriches college recruitment campaigns if it meets certain conditions. The basic factors determining the effectiveness of outdoor is the conciseness and simplicity of the message, the creation taking into account the proper character of the advertisement and referring to the emotions of the recipient, the composition based on the appropriate arrangement of elements, intriguing advertising text forcing the recipient to think, integrate outdoor communication with the internet transmission and the correct location of the advertising medium. The subject of outdoor advertising and its impact on candidates … Czytaj więcej »

Reklama zewnętrzna jako element wzmacniający kampanie rekrutacyjne szkół wyższych

W artykule postawiono tezę, że reklama zewnętrzna stanowi ważny element wzmacniający kampanie rekrutacyjne szkół wyższych jeżeli spełnia określone warunki. Podstawowymi czynnikami determinującymi skuteczność outdooru jest zwięzłość i prostota komunikatu, kreacja uwzględniająca właściwego bohatera reklamy i odwołująca się do emocji odbiorcy, kompozycja oparta na odpowiednim rozmieszczeniu elementów, intrygujący tekst reklamowy zmuszający odbiorcę do myślenia, zintegrowanie komunikatu outdoorowego z przekazem internetowym oraz właściwa lokalizacja nośnika reklamowego. Tematyka reklamy zewnętrznej i jej oddziaływania na kandydatów na studia jest pomijana w literaturze dotyczącej działań marketingowych szkół wyższych. W związku z tym starano się wypełnić lukę poznawczą, odwołując się do zagranicznych badań naukowych oraz przykładów … Czytaj więcej »