New generations of students from the perspective of co-creating values at the university

At the turn of the 20th and 21st centuries, new paradigms emerged regarding the value creation in management and marketing in organizations. They causes also redefining the role of universities as a service organization and participants in the process of higher education (including especially students, lecturers, management). In this context, the current and important research problem appears to be the impact of new generations of students, exhibiting different attitudes and purchasing behaviors from on the image of a modern university. A particular challenge for the higher education organization is therefore the problem not only of creating and delivering the expected … Czytaj więcej »

Integrated marketing communication – concepts, practice, new challenges


The issue of integrated marketing communication in contemporary research is clearly evolving along with the development of markets, their participants and technologies. The goals of this article are: first of all, showing the evolution of models of integrated marketing communication (IMC) in light of the current research, second thing is analysing the configuration of various IMC tools (that is, traditional and Internet tools) which constitute a level of operationalization of IMC models and the third thing formulating implications for managers in the area of company and brand activities. The article is based on secondary sources related to research (scientific magazines) … Czytaj więcej »

Lecturers as an element of higher education marketing


The goal of this article is to identify the scope and results of already conducted research on the perception of lecturers from the internal and external perspective of Polish universities , as well as to assess the utilization of these resources in light of the marketing knowledge of a service organization. Research methods used for the purpose of this article include: the analysis of Polish and foreign periodicals from the area of university management and marketing, diagnosis of the utilization of lecturers as a special marketing asset of a university and formulating conditions for efficient marketing management of university employees … Czytaj więcej »

Kadra wykładowców jako element marketingu szkoły wyższej


Celem artykułu jest ustalenie zakresu i wyników dotychczasowych badań nad postrzeganiem kadry wykładowców z perspektywy wewnętrznej i zewnętrznej polskich uczelni a także ocena wykorzystania  tych zasobów w świetle wiedzy o marketingu  organizacji usługowej. Metody badań wykorzystane w opracowaniu artykułu obejmują: analizę polskiego i zagranicznego czasopiśmiennictwa z zakresu zarządzania i marketingu szkół wyższych, diagnozę sposobów wykorzystania kadry wykładowców  jako szczególnego zasobu marketingowego uczelni oraz sformułowanie warunków skutecznego zarządzania marketingowego pracownikami uczelni celem budowania i umacniania marki uczelni na rynku polskim i zagranicznym.

prof. zw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska — ekonomista, nauczyciel akademicki, specjalista w zakresie zarządzania Czytaj więcej »

The internationalisation of marketing in the education and research sector

M Pluta Olearnik

 

A growing number of entities operating in the Polish sector of higher education and science and research aspire to have an active presence in foreign markets and even in the global market. This presence must be accompanied by thoughtful marketing strategies using effective marketing tools. The aim of the article is to indicate the possibility of using the knowledge of international marketing to increase the efficiency of the entities of the Polish sector of education and research. Particular attention was paid to the intercultural nature of the international marketing, especially in relation to the system to communicate with foreign … Czytaj więcej »

Umiędzynarodowienie marketingu w sektorze edukacji i badań

M Pluta Olearnik

 

Rosnąca liczba podmiotów działających w polskim sektorze edukacji na poziomie wyższym oraz sektorze nauki i badań aspiruje do aktywnej obecności na rynkach zagranicznych, a niektóre z nich na rynku globalnym. Tej obecności muszą towarzyszyć przemyślane strategie marketingu wykorzystujące efektywne narzędzia marketingowe. Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania wiedzy o marketingu międzynarodowym dla podniesienia skuteczności działań podmiotów polskiego sektora edukacji i badań w zagranicznym otoczeniu. Szczególną uwagę zwrócono na interkulturowy charakter marketingu międzynarodowego, w tym zwłaszcza w odniesieniu do systemu komunikowania się z zagranicznymi odbiorcami w przestrzeni Internetu. W artykule wykorzystano następujące źródła informacji: statystyka publiczna, raporty z badań, fachowe … Czytaj więcej »

Miejsce marketingu we współczesnej organizacji – charakter zmian

Wiedza z zakresu marketingu ewoluuje, czego przykładem są nowe koncepcje marketingu, które pojawiły się w odpowiedzi na wyzwania płynące z otoczenia przedsiębiorstw. Głównym problemem poruszanym w tym artykule jest ocena charakteru i zakresu zmian roli marketingu w przedsiębiorstwie w kontekście dostosowania do nowych warunków otoczenia rynkowego, w tym zwłaszcza obejmujących takie zjawiska, jak: działania konkurencji, preferencje konsumentów, a także zmiany technologiczne oraz globalizacja rynków. W pierwszej części artykułu dokonano przeglądu klasycznych rozwiązań umiejscowienia marketingu w przedsiębiorstwie, opisanych w literaturze marketingowej. W drugiej części podjęto próbę ustalenia obecnej roli marketingu w przedsiębiorstwie z perspektywy umiejscowienia tej funkcji w strukturze współczesnej organizacji … Czytaj więcej »

The position of marketing in a contemporary organization – character of changes

Knowledge from the area of marketing is evolving and what reflects this evolution are new marketing concepts formed in response to the challenges arising from the environment of companies. The main problem discussed in this article is the assessment of the character and scope of the changes in the role of marketing in a company in the context of adaptation to new conditions in the market environment, in particular, covering such phenomena as: rivals’ activities, consumers’ preferences, as well as technological changes and the globalization of markets. In the first part of the article an overview of classic solutions for … Czytaj więcej »

Implementing new marketing strategies in scientific and research institutions

The goal of this work is to show the character and dynamics of changes in the environment of companies and market institutions and highlighting the directions in which their marketing strategies are going as a response to new challenges. A detailed area of analysis is the sector of scientific, research and educational institutions, which has to adapt its activities to the requirements of the environment, taking advantage of the concept of relationship marketing and the concept of customer value management. In the work secondary sources of information in form of specialist publications and research results of specialized agencies, as well … Czytaj więcej »

Orientacja międzynarodowa w strategii instytucji naukowych i badawczych

Tematyka artykułu nawiązuje do współczesnych problemów zarządzania organizacjami w zmiennym, dynamicznym otoczeniu. Formułowanie strategii rozwoju tych organizacji wymaga obecnie od zarządzających stawiania i realizacji takich celów funkcjonowania na konkurencyjnym rynku, które dotyczą perspektywy dłuższej, co najmniej średniookresowej, oraz ukazują nowe możliwości rozwoju organizacji. Celem artykułu jest zatem zwrócenie uwagi na szansę dla rozwoju organizacji, która wynika z przyjęcia opcji umiędzynarodowienia strategii ich działania. Sam proces umiędzynarodowienia (internacjonalizacji) organizacji jest rozumiany różnie, ale może być inicjowany i realizowany nawet w ramach działania organizacji na rynku krajowym, przy czym musi on być świadomie ukierunkowany na aktywności o charakterze międzynarodowym.

prof. nadzw. dr Czytaj więcej »

International orientation in the strategy of scientific and research institutions

The subject of the article is associated with the issue of management of organizations in a changing, dynamic environment. Formulating strategy of development of these organizations requires from the managers setting and achieving such goals of functioning on a competitive market which involve longer, at least medium perspective and present new possibilities for the development of their organizations. Thus, the goal of this article is to draw attention to the chances for development of organizations, which result from adopting the option of making the strategy of action international in character. The very process of internationalization of an organization can be … Czytaj więcej »

Wykorzystanie baz danych projektów oraz technologii

Wśród baz służących do wyszukiwania partnerów do współpracy badawczo-wdrożeniowej wymienia się następujące źródła:
Baza CORDIS – interaktywny, bezpłatny serwis internetowy zawierający informacje dotyczące badań
prowadzonych w Europie, daje możliwość publikacji własnych profili . Zawiera ona w szczególności moduły:
• CORDIS Search – nakładka umożliwiająca wyszukiwanie danych w takich modułach, jak: projekty,
źródła finansowania, wyniki badań,
• CORDIS Technology Marketplace – oferty współpracy naukowej i biznesowej nastawionej na komercjalizacje
wyników badań,
• CORDIS Eksperci – Research opening -– baza ekspertów związanych z konkursami 7. RP
• CORDIS Stypendia MC – oferty dla stypendystów, rekrutacja na konferencje i szkolenia, publikacja
ofert własnych,… Czytaj więcej »

Marketing of knowledge based services

The issues discussed in this paper refer to the contemporary role of services in the knowledge-based economy. The author identifies the fields of services that currently constitute the so-called economy development carriers and names them knowledge-based services. Educational, research, and information and communication, as well as business services are particularly significant in this group of services. Despite the diversity of the enumerated services between industries, their common feature is offering customers the basic value in the form of professional knowledge based on the intellectual capital of individual service organisations. The author, relying on the concept of customer value management as … Czytaj więcej »

Marketing usług opartych na wiedzy

Problematyka artykułu nawiązuje do współczesnej roli usług w gospodarce opartej na wiedzy. Autorka identyfikuje dziedziny usług, które obecnie stanowią tak zwane nośniki rozwoju tej gospodarki i określa je mianem usług opartych na wiedzy. W tej grupie usług szczególne znaczenie mają usługi edukacyjne, naukowe i badawcze oraz usługi informacyjno – komunikacyjne, a także usługi biznesowe. Mimo branżowego zróżnicowania wymienionych usług, ich wspólną cechą jest oferowanie podstawowej wartości klientom w postaci profesjonalnej wiedzy bazującej na intelektualnym kapitale poszczególnych organizacji usługowych. Autorka – opierając się na koncepcji procesowego zarządzania wartością dla klienta – omawia znaczenie marketingu w kolejnych czterech etapach tego procesu, eksponując … Czytaj więcej »