The cooperation between universities as a way to build strong business and scientific units


More and more frequently in the literature you can meet the described cooperation between the university and the business environment. These projects relate both to joint research, raising funds in the framework of EU grants, practices, internships for students, graduates and employees of the university, preparation of expert reports, prototypes, diagnoses, matching the educational offer to the needs of the local market, etc. However considerably less can meet with the co-operation among universities but also in this area can be indicated numerous opportunities for joint action. Polish universities are increasingly willing to look for a partner in foreign universities to … Czytaj więcej »

Kooperacja uczelni wyższych sposobem budowania silnych jednostek biznesowych i naukowych


Coraz częściej w literaturze przedmiotu można spotkać się z opisywaną współpracą  pomiędzy uczelnią a otoczeniem gospodarczym. Projekty te dotyczą zarówno wspólnych prac badawczych, pozyskiwania środków w ramach dotacji unijnych, praktyk, staży dla studentów, absolwentów czy pracowników danej uczelni, przygotowań ekspertyz, prototypów, diagnoz,  dopasowań oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku itp.  Znacznie mniej można jednak spotkać się z omawianą kooperacją wśród szkół wyższych, a również i w tym obszarze można wskazać na liczne możliwości wspólnych działań. Uczelnie w Polsce coraz chętniej poszukują jako partnerów do współpracy uczelnie zagraniczne bądź też łączą siły by stawać się silniejszym partnerem biznesowym jak i naukowym … Czytaj więcej »