Selected indicators for evaluating the effectiveness of marketing communication

aneta olejniczak    ThDarko Tomorade issue of the evaluation of marketing activity in each institution most often refers to marketing communications and therefore promotional activities of the company. Whereas measuring the effectiveness of marketing communications results, we can use many tools-indicators, the use of which will track the progress and assess the effectiveness of our institution run by marketing communications. With a view to implementing effective marketing strategy we must be able to measure our success. In this article, has been made a review of selected indicators to evaluate the effectiveness of marketing communications. Cited indicators are commonly used. According to the authors, … Czytaj więcej »

Wybrane wskaźniki oceny skuteczności komunikacji marketingowej

aneta olejniczak Darko TomoradProblematyka oceny działalności marketingowej w każdej instytucji najczęściej dotyczy komunikacji marketingowej, a więc działalności promocyjnej firmy. Mając na uwadze pomiar efektów skuteczności komunikacji marketingowej możemy wykorzystać wiele narzędzi-wskaźników, które pozwolą nam śledzić postępy i dokonać oceny skuteczności komunikacji marketingowej prowadzonej przez instytucję. Mając na celu realizację skutecznej strategii marketingowej musimy być w stanie mierzyć nasz sukces. W niniejszym artykule dokonano przeglądu wybranych wskaźników oceny skuteczności komunikacji marketingowej. Przytoczone wskaźniki są powszechnie wykorzystywane. Zdaniem autorów każda instytucja powinna stworzyć swój zestaw wskaźników, dzięki którym efekty jej działań będą najlepiej zmierzone.

mgr Aneta Olejniczak, Instytut Lotnictwa, Polska — magister ekonomii, specjalista z Czytaj więcej »

Advertising – psychological aspects of the influence of marketing tricks

Promotional activities planned in research institutes are supposed to draw the attention of entrepreneurs, institutions and individuals to the offered services. The implementation of a marketing program usually involves participation in conferences, seminars, workshops. Organising and participating in the above-mentioned events gives the opportunity to share valuable information, remarks and allows updating and preparing new solutions in the scope of research and services that can be offered. Another means of promotion is the Internet website, which can contribute to raising interest in the presented offer. Another important element is also the publication of informative materials like catalogues, leaflets, brochures, publishing … Czytaj więcej »

Event marketing jako jedna z form innowacji marketingowych w instytucjach naukowych i badawczych

Ogromne przemiany dokonujące się przez ostatnie lata w Polsce, czas ogromnej konkurencji i twardych reguł rynkowych we wszystkich branżach zmusza przedsiębiorców do efektywniejszego zarządzania marketingowego. Wyzwaniem staje się narzucone tempo jak również umiejętność dostosowywania się do nowych sytuacji. Przedsiębiorstwo, które zamierza umocnić lub utrzymać swoją pozycję na rynku musi stale dostosowywać się do potrzeb i wymagań konsumentów oraz do zmieniającej się sytuacji rynkowej. Instytucje naukowe i badawcze starają się znaleźć swoje miejsce w gospodarce rynkowej. Wielu z nich udaje się osiągnąć wysokie przychody z prowadzonej działalności badawczej poprzez znalezienie popytu na swoje badania i usługi. Wiele instytucji szuka przedsiębiorstw prywatnych, … Czytaj więcej »

Event marketing as one of the forms of marketing innovation in scientific and research institutions

Far-reaching changes taking place in Poland over the recent years, a time of strong competition and tough market rules in all branches forces companies to resort to more effective marketing management. The imposed pace and the skill of adapting to new situations are becoming a real challenge. A company which wants to strengthen or maintain its position on the market has to constantly adapt to the needs and requirements of consumers and to the changing situation on the market. Scientific and research institutions are trying to find their place in the market economy. Many of them manage to achieve high … Czytaj więcej »

Effective time management – selected issues

Deliberations included in this article contain the basic issues related to the subject of time management. As we know, people who waste their time the most, most complain about the lack of the time. We should treat our time, time of our co-workers, and friends as a valuable, but limited wealth. Principles of effective time management can be applied in any scientific and research institutions, companies or corporations. The benefits of a good and effective time management will be felt not only by ourselves but also by our friends and family. Detailed formulation of objectives, identification and elimination of time … Czytaj więcej »

Efektywne zarządzanie czasem – wybrane zagadnienia

W artykule poruszone zostały podstawowe zagadnienia związane z tematyką zarządzania czasem. Jak wiemy, najbardziej narzekają na brak czasu Ci, którzy go najwięcej tracą. Traktujmy zatem czas własny, współpracowników, przyjaciół jako cenne, ale i ograniczone bogactwo. Zasady skutecznego zarządzania czasem mogą mieć zastosowanie w każdej instytucji naukowej i badawczej, przedsiębiorstwie czy korporacji. Korzyści wynikające z dobrego i efektywnego zarządzania czasem odczuwalne będą nie tylko dla nas samych, ale również dla znajomych oraz rodziny. Szczegółowe formułowanie celów, zidentyfikowanie i eliminowanie pożeraczy czasu i odkładania pracy na później (prokrastynacja), stosowanie metod zarządzania czasem oraz systematyczna kontrola pozwolą na efektywne wykorzystanie czasu. Dobry plan … Czytaj więcej »