The role of research staff in marketing communication at the Institute of Logistics and Warehousing

Aleksander NiemczykThe aim of this article is to present the findings of studies conducted on the activity of scientific research staff in the scope of marketing communication conducted by the Institute of Logistics and Warehousing. The author presents the activities of scientific research staff at the Institute of Logistics and Warehousing in the field of marketing communication. They serve to propagate information on the competencies of the research institute among potential business partners, solicit new projects and maintain good relationships with present clients. The studies presented in this paper were conducted on selected managers of one of the product lines (electromagnetic … Czytaj więcej »

Rola pracowników badawczych w komunikacji marketingowej Instytutu Logistyki i Magazynowania

Aleksander NiemczykCelem artykułu jest przedstawienie wyników badania aktywności pracowników naukowo-badawczych w zakresie komunikacji marketingowej prowadzonej przez Instytutu Logistyki i Magazynowania (ILiM).
Autor prezentuje działania pracowników naukowo-badawczych Instytutu Logistyki i Magazynowania w obszarze komunikacji marketingowej. Służą one rozpowszechnianiu informacji o kompetencjach instytutu badawczego wśród potencjalnych partnerów biznesowych, pozyskiwaniu projektów oraz utrzymywaniu dobrych relacji z dotychczasowymi klientami.
W referacie przedstawiono badania dotyczące wybranych kierowników jednej z linii produktowych (Kompatybilność elektromagnetyczna) i jednego z kilkudziesięciu produktów (Wdrażanie technologii EPC/RFID). Odniesiono się w sposób szczególny do dwóch obszarów tematycznych V Europejskiego Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych:
– Kapitał intelektualny pracownika /studenta jako źródło przewagi … Czytaj więcej »

Development of co-operation between a research institute and enterprises in the context of marketing communication

Aim of the article is presentation of results of recent research on the effectiveness of practical solutions used in marketing communication of the Institute of Logistics and Warehousing, leading to development of cooperation with enterprises. Thanks to the management, the appropriate information reaches definite groups of clients through multiple channels. E-marketing of scientific and research organizations is carried out mainly through web sites, web portals, social media. The analytical and research instruments in the marketing of scientific and research organisations used for measuring the effectiveness and efficacy of marketing communication include: Google Analytics, Seo Stat, Salesmanago, Advertising Value Equivalency and … Czytaj więcej »

Rozwój współpracy instytutu badawczego z przedsiębiorstwami w kontekście komunikacji marketingowej

Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników bieżących badań skuteczności praktycznych rozwiązań stosowanych w komunikacji marketingowej Instytutu Logistyki i Magazynowania, prowadzących do rozwoju współpracy z przedsiębiorstwami. Wynikiem zarządzania jest wielokanałowe dotarcie z odpowiednią informacją do konkretnych grup klientów. E-marketing instytucji naukowo-badawczej jest realizowany przede wszystkim poprzez strony internetowe, portale internetowe, social media. Do badania skuteczności i efektywności komunikacji marketingowej stosowane są narzędzia analityczne i badawcze w marketingu instytucji naukowych i badawczych, m.in.: Google Analytics, SeoStat, Salesmanago, ekwiwalent reklamowy oraz szereg raportów. Kierownicy linii produktowych i produktów są pracownikami o wysokich i często unikalnych kompetencjach. Prowadzone prace badawcze w połączeniu z bezpośrednimi kontaktami … Czytaj więcej »