The significance of direct contacts in the process of building relations with student candidates

In the second decade of the 21st century the graduates of high schools – student candidates – already belong to the next generation, called generation „Z”. This generation has been raised in the virtual world. Constant and unlimited access to the Internet leads to a situation in which it constitutes the most important communication channel and a source of information about the world surrounding them. Appreciating the significance of modern technologies and their role in building relations with student candidates, we can’t forget about the significance of direct contacts. For those facing the choice of university, which to a large … Czytaj więcej »

Znaczenie kontaktów bezpośrednich w budowaniu relacji z kandydatami na studia

W drugiej dekadzie XXI wieku absolwenci szkół średnich – kandydaci na studia, należą już do kolejnego pokolenia, zwanego pokoleniem „Z”. To pokolenie zostało wychowane w świecie wirtualnym. Stały i nieograniczony dostęp do Internetu powoduje, że stanowi on najważniejszy kanał komunikacji oraz źródło informacji o otaczającym ich świecie. Doceniając znaczenie nowoczesnych technologii i ich roli w budowaniu relacji z kandydatami na studia, nie można zapomnieć o znaczeniu kontaktów bezpośrednich. Stając przed wyborem uczelni wyższej, który to wybór w znacznym stopniu może zdeterminować rodzaj przyszłej pracy zawodowej, komunikacja w świecie wirtualnym, choć niezbędna, okazuje się niewystarczająca. Spotkania z kandydatami na uczelniach lub … Czytaj więcej »