Reputation Management for Scientific Organisations – Framework Development and Exemplification

Reputation management deals with establishing, maintaining and strengthening a positive reputation for an object in order to build trust, commitment and lasting relationships. Positive reputation is considered a major intangible asset of companies as it contributes to their value creation. Reputation and reputation management, therefore, are well-established perspectives in marketing theory. This paper examines reputation in matters of scientific organisations. Drawing on conventional (commercial marketing) models of reputation management and derived characteristics of scientific organisations, a modified framework is deduced, named the Scientific Organisations Reputation Model (SORM). As this model widely fits the specific requirements of this type of organisation … Czytaj więcej »

Zarządzanie reputacją w organizacjach naukowych – rozwój struktury wraz z przykładami

Zarządzanie reputacją zajmuje się ustanawianiem, podtrzymywaniem i wzmacnianiem pozytywnej reputacji przedmiotu w celu budowania zaufania, zaangażowania i trwałych powiązań. Pozytywna reputacja jest uznawana za znaczącą część niematerialnych aktywów firm, w związku z tym, że wnosi wkład do budowania ich wartości. Reputacja i zarządzanie reputacją są zatem dobrze ugruntowanymi perspektywami w teorii marketingu. Niniejsza praca bada reputację w odniesieniu do spraw organizacji naukowych. W oparciu o konwencjonalne (marketing komercyjny) modele zarządzania reputacją i ustalone cechy organizacji naukowych, stworzona została zmodyfikowana struktura nazwie Model Reputacji Organizacji Naukowych (MRON). W związku z tym, że ten model w szerokim zakresie spełnia specyficzne wymogi tego … Czytaj więcej »