The problem of cooperation between science and business


The indicator of innovativeness of the Polish economy is among the lowest indicators in Europe. Research has shown that one of the reasons for this is low level of cooperation between science and business.
Problems of cooperation of the sector of science and the sector of companies result to a large extent from a big difference in the organizational culture of the two communities. What distinguishes the two communities from each other is the perception of business issues, form of communication, the approach to solving disputable issues, approach to temporal and financial limitations, or even the way of building interpersonal … Czytaj więcej »

Problemy współpracy nauki i biznesu


Wskaźnik innowacyjności polskiej gospodarki należy do jednych z najniższych w Europie. Badania wykazują, że jednym z powodów jest niski poziom współpracy między nauką a biznesem.
Problemy współpracy sektora nauki z sektorem przedsiębiorstw wynikają w dużej mierze z różnic w kulturze organizacyjnej obu środowisk. Oba środowiska różni od siebie postrzeganie problemów biznesowych, forma komunikacji, podejście do rozwiązywania spornych kwestii, stosunek do ograniczeń czasowych i finansowych, czy nawet sposób budowania relacji interpersonalnych. Zmiana tego stanu rzeczy wymaga czasu i cierpliwości, wypracowania metod budowania współpracy i uczenia się od siebie.
W artykule przeprowadzono diagnozę wybranych przyczyn niezadowalającego poziomu współpracy między nauką a biznesem … Czytaj więcej »

Factors determining effective cooperation of companies with scientific-research units


The goal of this article is to present and analyse factors which influence the success of cooperation between science and business. An inspiration for this article were the results of research conducted in 2015-2016 by a scientific team of Warsaw Management School. The research concerned the problem of low level of innovativeness of Polish economy. The purpose of the research was to identify the obstacles for innovativeness resulting from flawed policies of the state, companies’ activities and actions taken by scientific-research institutions. On the basis of obtained conclusions recommendations concerning possible solutions that could allow to change the unfavourable situation, … Czytaj więcej »

Czynniki warunkujące efektywną współpracę przedsiębiorstw z jednostkami naukowo-badawczymi


Celem artykułu jest przedstawienie i analiza czynników, które wpływają na powodzenie współpracy między nauką a biznesem. Inspiracją do napisania niniejszego artykułu były wyniki badań prowadzonych w latach 2015-2016 przez zespół naukowy Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Badania te dotyczyły problemu niskiego poziomu  innowacyjności polskiej gospodarki. Ich celem było określenie barier innowacyjności wynikających z błędnej polityki państwa, działań przedsiębiorstw jak i działań podejmowanych przez instytucje naukowo-badawcze. Na bazie uzyskanych wniosków zostały przygotowane rekomendacje dotyczące możliwych rozwiązań, które mogłyby pozwolić na zmianę niekorzystnej sytuacji w zakresie poziomu polskiej innowacyjności. W niniejszym artykule zostaną omówione jedynie te wyniki badań, które dotyczyły zagadnień współpracy … Czytaj więcej »

Marketing management of a non-public university

2005 was the peak year for the university sector.Nearly 2 million students attended Polish universities, and the favourable trend has continued uninterrupted for 15 years.Such a high demand for knowledge also resulted in a strong growth in the number of universities.However, since 2006 the number of students has begun to fall, and taking into account the demographic data it should be assumed that this trend will continue in the years to come.

Research conducted for the Ministry of Science and Higher Education indicates that the methods of university management in Poland are outdated in comparison with global solutions.This is because … Czytaj więcej »

Problemy zarządzania marketingowego niepubliczną szkołą wyższą

2005 rok był okresem szczytowym dla sektora uczelni wyższych. W Polskich uczelniach studiowało wtedy blisko 2 mln studentów, a sprzyjający trend wzrostowy trwał nieprzerwanie od 15 lat. Tak duży popyt na wiedzę zaowocował również silnym wzrostem liczby uczelni wyższych. Jednak od 2006 roku liczba studentów zaczęła spadać, a biorąc pod uwagę dane demograficzne należy zakładać, że ten trend będzie trwał przez kolejne lata.

Badania prowadzone na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazują, że metody zarządzania szkołami wyższymi w Polsce, na tle rozwiązań światowych, są przestarzałe. Są bowiem skupione wokół spojrzenia pracowników nauki, a nie na oczekiwaniach studentów. W świetle … Czytaj więcej »