Student as a beneficiary of internship programs funded by the European Union

Requirements for university graduates defined by employers in times of dynamic changes and challenges of the market, the need to adapt the knowledge, skills and competences of students and graduates to the needs of companies constitute new challenges for universities in the area of cooperation with business.
The student is becoming more and more often the beneficiary of internship projects financed from various sources, not just with companies’ own funds, but also supported with funds from the European Union. The article presents the perspective of the student as a direct beneficiary of internship projects carried out by universities and employers … Czytaj więcej »

Student jako beneficjent programów stażowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej

Wymagania pracodawców stawiane absolwentom uczelni wyższych w czasach dynamicznych zmian i wyzwań rynku, potrzeba dopasowania wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów i absolwentów do potrzeb przedsiębiorstw stanowią dla uczelni wyższych nowe wyzwana w zakresie współpracy z praktyką gospodarczą.
Student staje się coraz częściej beneficjentem projektów stażowych finansowanych z różnych źródeł, nie tylko ze środków własnych przedsiębiorstw, lecz również wspieranych z budżetów Unii Europejskiej. Artykuł przedstawia perspektywę studenta jako bezpośredniego beneficjenta projektów stażowych realizowanych przez uczelnię wyższą i pracodawców, jak również podejmuje próbę stworzenia rekomendacji dla podmiotów realizujących projekty stażowe zorientowanych na uzyskanie wysokich wyników satysfakcji wszystkich uczestników projektu.

prof. zw. dr Czytaj więcej »

Formation of relations and their values for the stakeholders by the research-scientific institution

Bogdan SojkinSylwia MichalakThe article presents issues associated with forming the relations of a scientific-research institution with the stakeholders and creating the added value of these relations. The basic groups of stakeholders and forms of cooperation with a scientific-research institution and their practical solutions are presented. The discussion concerning these issues is illustrated with the example of a training project carried out with funds from the National Centre for Research and Development (NCBiR).

Professor Bogdan Sojkin, University of Economics in Poznań, Poland – is professor of economics at the University of Economics in Poznań, Head of the Chair of Product Marketing at the Czytaj więcej »

Kształtowanie relacji i ich wartości dla interesariuszy przez instytucję naukowo-badawczą

Bogdan SojkinSylwia MichalakW artykule przedstawiono zagadnienia kształtowania relacji instytucji naukowo–badawczej z interesariuszami oraz kreowanie wartości dodanej tych relacji. Zaprezentowano podstawowe grupy interesariuszy oraz formy współpracy z instytucją naukowo- badawczą oraz ich praktyczne rozwiązania. Omawiane problemy wsparte zostały egzemplifikacją przykładu projektu stażowego zrealizowanego ze środków NCBiR.

prof. zw. dr hab. Bogdan Sojkin, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska — profesor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierownik Katedry Marketingu Produktu na Wydziale Towaroznawstwa UEP, członek Komisji Nauk Towaroznawczych PAN oddział w Poznaniu, Członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Przewodniczący Komisji Programowej Europejskiego Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych (Instytut Lotnictwa w Warszawie). Zainteresowania Czytaj więcej »

Cooperation of a university with business practice

Bogdan SojkinSylwia MichalakThe article presents forms of cooperation and social benefits resulting from cooperation between universities and business practice. Basic kinds and directions of mutual relations arising from common areas of interest, possibilities, needs and conditions for the functioning of each side, have been presented. Solutions carried out by universities with the participation of business practice have been discussed. In case of business practice, potential areas of cooperation with schools and joint ventures in the area of R&D have been discussed.

Professor Bogdan Sojkin, University of Economics in Poznań, Poland – is professor of economics at the University of Economics in Poznań, Czytaj więcej »

Współpraca uczelni wyższej z praktyką gospodarczą

Bogdan SojkinSylwia MichalakW artykule przedstawiono formy współpracy i korzyści społeczne wynikające ze współpracy uczelni wyższej z praktyką gospodarczą. Zaprezentowano podstawowe rodzaje i kierunki wzajemnych relacji wynikające ze wspólnych obszarów zainteresowań, możliwości i potrzeb oraz warunków funkcjonowania każdej ze stron. Omówiono rozwiązania, które realizowane są przez szkoły wyższe z udziałem praktyki; w przypadku praktyki gospodarczej potencjalne obszary współpracy ze szkołami oraz wspólne przedsięwzięcia w obszarze B+R.

prof. zw. dr hab. Bogdan Sojkin, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska — profesor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierownik Katedry Marketingu Produktu na Wydziale Towaroznawstwa UEP, członek Komisji Nauk Towaroznawczych PAN oddział w Poznaniu, Członek Rady Czytaj więcej »