Cooperation of a university with business practice

Bogdan SojkinSylwia MichalakThe article presents forms of cooperation and social benefits resulting from cooperation between universities and business practice. Basic kinds and directions of mutual relations arising from common areas of interest, possibilities, needs and conditions for the functioning of each side, have been presented. Solutions carried out by universities with the participation of business practice have been discussed. In case of business practice, potential areas of cooperation with schools and joint ventures in the area of R&D have been discussed.

Professor Bogdan Sojkin, University of Economics in Poznań, Poland – is professor of economics at the University of Economics in Poznań, Czytaj więcej »

Współpraca uczelni wyższej z praktyką gospodarczą

Bogdan SojkinSylwia MichalakW artykule przedstawiono formy współpracy i korzyści społeczne wynikające ze współpracy uczelni wyższej z praktyką gospodarczą. Zaprezentowano podstawowe rodzaje i kierunki wzajemnych relacji wynikające ze wspólnych obszarów zainteresowań, możliwości i potrzeb oraz warunków funkcjonowania każdej ze stron. Omówiono rozwiązania, które realizowane są przez szkoły wyższe z udziałem praktyki; w przypadku praktyki gospodarczej potencjalne obszary współpracy ze szkołami oraz wspólne przedsięwzięcia w obszarze B+R.

prof. zw. dr hab. Bogdan Sojkin, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska — profesor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierownik Katedry Marketingu Produktu na Wydziale Towaroznawstwa UEP, członek Komisji Nauk Towaroznawczych PAN oddział w Poznaniu, Członek Rady Czytaj więcej »