Conditions and directions of marketing activities in polish research institutes

The offer of institutes is specific and requires the application of special solutions in the area of marketing and new economic conditions in which research institutes operate right now stimulate introducing new solutions and taking advantage of new directions in the area of marketing activity.
The influence of a continuous process of globalization on taking actions in the area of marketing constitutes a major research problem, which requires deepened, detailed analysis and carrying out research in this area. The goal of this article will be to find out to what extent new economic reality makes it necessary to take marketing … Czytaj więcej »

The influence of economic crisis on directions of estructuring of marketing in research institutes

On the eve of the third millennium the Polish economy is more and more subject to worldwide trends of globalization, which in a special way influences the scope and intensiveness of changes implemented in Research Institutes. It is accompanied by another more and more intensively transferred internationally and generally observed economic crisis, whose negative impulses cause the economic growth to slow down. The key determinant of the development of Research Institutes in the modern global economy is a skill to react on changes and a necessity to take restructuring actions within this range of marketing. Problems of a progressive global … Czytaj więcej »

Wpływ kryzysu gospodarczego na kierunki restrukturyzacji marketingu w instytutach badawczych

Na progu trzeciego tysiąclecia gospodarka polska podlega w coraz szerszym zakresie ogólnoświatowym trendom globalizacji, co w szczególny sposób wpływa na zakres oraz intensywność wprowadzanych zmian w instytutach badawczych. Towarzyszy temu często coraz bardziej intensywnie przenoszony w skali międzynarodowej i ogólnie obserwowany kolejny kryzys gospodarczy, którego negatywne impulsy powodują spowolnienie wzrostu gospodarczego. Kluczową determinantą rozwoju instytutów badawczych we współczesnej gospodarce globalnej jest umiejętność reagowania na zmiany i konieczność podjęcia działań restrukturyzacyjnych w tym w obszarze marketingu. Problematyka postępującego globalnego kryzysu gospodarczego i wpływ tego procesu na restrukturyzację marketingu instytutów badawczych stanowi istotny problem badawczy, wymagający pogłębionej i szczegółowej analizy, oraz przeprowadzenia … Czytaj więcej »