The impact of leadership styles on innovation management

The article reviews research on the impact of different leadership styles on innovation management by setting out the organisational framework of the findings to date in four generic dimensions: people, measures, effects, and objectives. Using this framework, an overview has been provided of studies on directive and participative leadership, interactive leadership, charismatic leadership, transformational leadership, transactional and instrumental leadership, strategic and executive leadership, as well as shared and distributed leadership. There are strong signals that different stages and types of innovation raise different leadership requirements. Against this background, transformational leadership is not the only innovation management style and various leadership … Czytaj więcej »

Wpływ stylów przywództwa na zarządzanie innowacjami

W artykule dokonano przeglądu badań na temat wpływu różnych stylów przywództwa na zarządzanie innowacjami. W tym celu określono ramy organizujące dotychczasowe spostrzeżenia w czterech wymiarach rodzajowych: ludzie, środki, efekty i cele. Na podstawie tych ram, dokonano przeglądu badań dotyczących przywództwa dyrektywnego i partycypacyjnego, przywództwa interaktywnego, przywództwa charyzmatycznego, przywództwa transformacyjnego, transakcyjnego i instrumentalnego, przywództwa strategicznego i dyrektorskiego, a także przywództwa współdzielonego i rozproszonego. Istnieją silne sygnały, że różne etapy i rodzaje innowacji podnoszą różne wymagania dotyczące przywództwa. Na tym tle, przywództwo transformacyjne nie jest jedynym stylem kierowania innowacjami, a poszczególne style przywództwa inaczej wpisują się w różne rodzaje i etapy innowacji. … Czytaj więcej »

Lead generation strategy as a multichannel mechanism of growth of a modern enterprise

Witold Swieczakwl-cz-bLead generation strategy describes the marketing process of involvement and capture of interest in a product or service which is aimed at developing sales plans and, as a consequence, soliciting new clients. Lead generation is becoming an increasingly popular demand-generating strategy, which – through its multichannelled dissemination of the generated message – gives it a much greater reach. Lead generation assists organisations in achieving a greater brand awareness, building relationships and attracting more potential clients to fill their sales pipeline. The primary purpose of this publication is identifying the possibilities that the implementation of lead generation strategies provides to modern … Czytaj więcej »

Strategia lead generation jako wielokanałowy mechanizm wzrostu współczesnego przedsiębiorstwa

Witold Swieczakwl-cz-bStrategia lead generation opisuje marketingowy proces zaangażowania i przechwytywania zainteresowania produktem czy usługą, którego celem jest opracowania planów sprzedaży, a w konsekwencji pozyskanie nowych klientów. Lead generation staje się coraz bardziej popularną strategią tworzenia popytu, umożliwiającą poprzez wielokanałowość rozpowszechniania wygenerowanego przekazu szerszą jego słyszalność. Lead generation pomaga organizacji zwiększyć świadomość marki, budować relacje, pozyskiwać do leja sprzedażowego więcej potencjalnych klientów. Głównym celem artykułu jest zidentyfikowanie możliwości, jakie współczesnym przedsiębiorstwom dostarcza zastosowanie strategii lead generation. Opracowanie porusza kluczowe aspekty tego zagadnienia. Pokazuje, jak zmienia się znaczenie organizacji, jak realnie wzrasta jej wartość w następstwie korzystania z narzędzi, których dostarczają procesy wpisane … Czytaj więcej »