Marketing determinants of the choice of field of studies

  Considerations presented in this article are aimed at giving an answer to the following research question – Which elements of universities’ marketing activity influence the acquisition of students the most? The presented research question arises from the goal defined for the research which involved finding clues concerning the way of conducting marketing activities enabling the acquisition of a number of new students satisfying the strategy of a university. Additionally, the answer to the question formulated this way will be juxtaposed with new reality of the functioning of universities in Poland, which is associated with changes introduced by the Ministry of … Czytaj więcej »

Marketingowe determinanty wyboru kierunku studiów

Przedstawione w niniejszym artykule rozważania zmierzają do udzielenia odpowiedzi na pytanie badawcze, które brzmi: jakie elementy działalności marketingowej uczelni wyższych w największym stopniu wpływają na pozyskiwanie studentów? Przedstawione pytanie badawcze jest konsekwencją celu, jaki został postawiony przed badaniem, którym było uzyskanie wskazówek dotyczących sposobu prowadzenia działań marketingowych, umożliwiających pozyskanie liczby nowych studentów odpowiadającej strategii uczelni. Dodatkowo odpowiedź na tak postawione pytanie badawcze zestawiona zostanie z nowymi realiami funkcjonowania uczelni wyższych w Polsce, które związane są ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2016/2017. Badania własne przeprowadzone zostały wśród prawie wszystkich osób (96%), które w roku … Czytaj więcej »