Building visual identity of scientific and research units and the role of visualization in cooperation with business

The need for commercialization of scientific research leads to the necessity of changing the orientation of scientific-research units to marketing orientation, which is characterized by, among others, conducting research aimed at learning the clients’ needs and building better communication with the recipients. What is an important element of a unit’s marketing communication is its visual identity system, which the recipients use to build their opinion and their picture of the unit.

The goal of this article is an attempt to define the key rules of designing visual identity of scientific and research institutions, as well as presenting the role of … Czytaj więcej »

Budowa tożsamości wizualnej jednostek naukowych i badawczych oraz rola wizualizacji we współpracy z biznesem

Potrzeba komercjalizacji badań naukowych rodzi konieczność zmiany orientacji jednostek naukowo-badawczych na orientację marketingową, przejawiającą się m.in. prowadzeniem badań w zakresie poznania potrzeb klientów oraz budowaniem lepszej komunikacji z odbiorcami. Ważnym elementem komunikacji marketingowej jednostki jest system identyfikacji wizualnej w oparciu o który odbiorcy budują swoją opinię i wyobrażenie o niej.

Celem artykułu jest próba określenia kluczowych zasad projektowania identyfikacji wizualnej instytucji naukowych i badawczych oraz przedstawienie roli wizualizacji w ich współpracy z biznesem.

W artykule poddano analizie pojęcia wizerunku, tożsamości, tożsamości wizualnej, identyfikacji firmy oraz identyfikacji wizualnej. Zaprezentowano znaczenie wizualizacji w funkcjonowaniu jednostek naukowych i badawczych, elementy systemu identyfikacji wizualnej … Czytaj więcej »