Marketing innovations as a source of competitive advantage of the universities

The issue of innovativeness and innovation in the higher education sector is becoming increasingly important. Universities adopt the outside-inside type of attitude in order to strengthen their position in the education market and to conform to new circumstances.

The desirability and possibility of implementation of pro-innovation attitudes by Polish universities was discussed in the paper. Starting from the literature review in terms of innovation, determinants forcing innovativeness on research units were discussed and also organizational and managerial issues were presented. The paper was summed up by examples of marketing innovations that have been implemented in selected Polish universities.

Prof. Zygmunt Czytaj więcej »

Innowacje marketingowe jako źródło przewagi konkurencyjnej uczelni wyższych

Zagadnienie innowacji i innowacyjności w sektorze szkolnictwa wyższego nabiera coraz większego znaczenia. Uczelnie starając się umocnić na rynku edukacyjnym, przyjmują postawę typu outside-inside, aby dostosowywać się do nowych uwarunkowań, w jakich przychodzi im funkcjonować.

W artykule poddano dyskusji celowość i możliwości wdrażania postawy proinnowacyjnej przez polskie uczelnie wyższe. Wychodząc od przeglądu dorobku literaturowego w zakresie innowacyjności, zaprezentowano determinanty wymuszające na jednostkach naukowych skierowanie się ku innowacjom oraz wskazano na wiążące się z tym zagadnienia natury organizacyjnej i menedżerskiej. Całość została podsumowana przykładami innowacji marketingowych, które zostały wdrożone w wybranych polskich uczelniach.

dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw. UEP, Uniwersytet Czytaj więcej »