Automation Marketing in research unit – real value or effectiveness fantasy

The aim of the article is to present the issue of Marketing Automation (MA, automation of marketing) and the possibilities of its use in the operational activity of research and scientific entities. MA is a modern, advanced technological solution aimed at improving marketing processes and wider use of data on the market and customers. In recent years it has been one of the most important trends in modern marketing, at the same time posing a real challenge for organizations operating in the field of science and research. The article discusses the experience of the Central Mining Institute, related to the … Czytaj więcej »

Marketing Automation w jednostce badawczej – realna wartość czy mrzonka skuteczności

Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia Marketing Automation (MA, automatyzacja marketingu) oraz możliwości jego wykorzystania w działalności operacyjnej jednostek badawczych i naukowych. MA to nowoczesne, zaawansowane rozwiązania technologiczne, których celem jest usprawnienie procesów marketingowych i szersze wykorzystanie danych o rynku i klientach. W ostatnich latach jest jednym z najważniejszych trendów współczesnego marketingu, stanowiąc jednocześnie prawdziwe wyzwanie dla organizacji działających w obszarze nauki i badań naukowych. W artykule omówione zostały doświadczenia Głównego Instytutu Górnictwa, związane z wdrażaniem rozwiązań typu Marketing Automation, potraktowane tu jako studium przypadku.

dr Sylwia Jarosławska-Sobór, Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska – doświadczony ekspert PR i komunikacji marketingowej. W Czytaj więcej »

Utilization of integrated marketing communication for the introduction of a new brand to the market. Case study of „Eko Patrol” of the Central Mining Institute

The concept of integrated marketing communication (IMC) combines diverse marketing tools for the purpose of securing transparency, coherence and maximization of the impact of communication. This, by assumption, bilateral, controlled flow of information between an organization and its partners makes it possible to build a coherent context of the conveyed messages, which influences the image and efficient positioning of the brand. The choice of appropriate IMC tools depends not just on the group of target recipients, but it also varies in different stages of the life cycle of product, or service.
In the article the experiences of the Central Mining … Czytaj więcej »

Słowa kluczowe: , , ,

Do we need social reports? New challenge for corporate social responsibility


Directive 2014/95/EU of the European Parliament and the Council entered into force on 1 January 2017, regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups. Its aim is to enhance  the consistency and comparability of non-financial information disclosed throughout the Union. Large public-interest entities will be obligated to prepare a non-financial statement containing information relating to at least environmental matters, social and employee-related matters, respect for human rights, anti-corruption and bribery matters. What it means in practice ? Whether we need a social reports ? In this paper different aspects of  new directives, it’s theoretical basement … Czytaj więcej »

HR Excellence in Research as an attribute of scientific institutions’ competitiveness


What plays a major role in the process of building the competitiveness of an organization is not just the ability to adapt to the changing conditions in the environment, but also acquiring characteristics distinguishing it, which make it possible to keep, or improve its position on the market. What may be such a handicap for a scientific unit is the HR Excellence in Research (HRE) logo, which is awarded by the European Commission under the strategy „Human Resources Strategy for Researchers” (HRS4R). It is awarded to scientific institutions, which implement the rules of the „European Charter for Researchers” and the … Czytaj więcej »

Wykorzystanie zintegrowanej komunikacji marketingowej we wprowadzaniu na rynek nowej marki. Case study Eko Patrolu Głównego Instytutu Górnictwa.

Koncepcja zintegrowanej komunikacji marketingowej (ZKM) łączy różnorodne narzędzia marketingowe w celu zapewnienia przejrzystości, spójności i maksymalizacji wpływu komunikacyjnego. Ten, z założenia dwustronny, kontrolowany przepływ informacji pomiędzy organizacją a jej kontrahentami pozwala na kreowanie spójnego kontekstu przekazywanych komunikatów, co wpływa na wizerunek oraz efektywne pozycjonowanie marki. Dobór właściwych narzędzi ZKM zależy nie tylko od grupy docelowych odbiorców, ale jest różny w różnych fazach cyklu życia produktu czy usługi.
W artykule omówiono doświadczenia Głównego Instytutu Górnictwa we wprowadzaniu na polski rynek całkowicie nowej usługi pod nazwą Eko Patrol Głównego Instytutu Górnictwa. Eko Patrol GIG to nowe, autorskie rozwiązanie w zakresie pomiaru i … Czytaj więcej »

Słowa kluczowe: , , ,

The role of personnel marketing in the process of building corporate social responsibility strategy of a scientific unit


The goal of this article is to discuss the significance of human capital in the process of building the strategy of social responsibility and the role of personnel marketing in the process. Dynamically changing social environment has enforced a new way of looking at non-material resources. Organizations have understood that it is human capital and social competences that have a significant impact on the creation of an organization’s value, generating profits, as well as gaining competitive advantage in the 21st century. Personnel marketing is now a key element in the process of implementation of the CSR concept and building the … Czytaj więcej »

Czy potrzebujemy raportów społecznych ? Nowe wyzwanie społecznej odpowiedzialności biznesu


1 stycznia 2017 roku weszła w życie Dyrektywa 2014/95/UE Parlamentu Europejskiego i Komisji,  dotycząca ujawniania informacji niefinansowych  i informacji dotyczących różnorodności przez  niektóre duże spółki i grupy. Jej celem jest zwiększenie transparentności informacji w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) oraz zwiększenie spójności i porównywalności informacji niefinansowych ujawnianych na terytorium UE. Duże jednostki tzw. interesu publicznego,  będą  zobligowane do publikowania tzw. miękkich danych w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka i przeciwdziałania korupcji. Co to oznacza w  praktyce? Czy raporty społeczne są  nam potrzebne?  W artykule omówiono  różnorodne aspekty związane z wejściem w życie nowej dyrektywy, jej podstawy … Czytaj więcej »

New social communication toward the relational capital creation

Corporate social responsibility is an example of an approach to management that emphasizes the importance of organization’s influence exerted by the company on a number of diverse groups called stakeholders. CSR sets new functions for social communication. In this paper chosen examples of social activities communication of Polish mining companies has been addressed. The main risks for the use of contemporary forms of communication as well as possibilities which are the results of application of modern management model has been indicated.

Sylwia Jarosławska-Sobór, M.Sc., Central Mining Institute, Poland – spokeswoman for the Central Mining Institute, PhD student at the Institute Czytaj więcej »

HR Excellence in Research jako atrybut konkurencyjności jednostki naukowej


W budowaniu konkurencyjności organizacji  istotną rolę odgrywa nie tylko umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia, ale także nabycie  wyróżniających ją właściwości, które  pozwalają utrzymać lub poprawić pozycję na rynku.  Dla jednostki naukowej  takim handicapem może być logo HR Excellence in Research (HRE), znak nadawany przez Komisję Europejską w ramach strategii „Human Resources Strategy for Researchers” (HRS4R). Otrzymują je instytucje naukowe,  które wdrażają zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”, dzięki czemu tworzą przyjazne środowisko pracy i możliwości rozwoju. Główny Instytut  Górnictwa w 2015 roku podjął działania w celu uzyskania logo HR Excellence in Research, co … Czytaj więcej »

Rola marketingu kadrowego w procesie budowania strategii społecznej odpowiedzialności jednostki naukowej


Celem artykułu jest omówienie znaczenia, jakie pełni kapitał ludzki w procesie budowania strategii społecznej odpowiedzialności oraz roli, jaką ma do spełnienia w tej sytuacji marketing kadrowy. Dynamicznie zmieniające się otoczenie społeczne wymusiło nowy sposób spojrzenia na zasoby niematerialne. Organizacje zrozumiały, iż to właśnie kapitał ludzki i kompetencje społeczne istotnie wpływają na tworzenie wartości organizacji, generowanie zysków, a także na osiąganie przewagi konkurencyjnej w XXI wieku. Marketing kadrowy jest dziś kluczowym elementem w procesie implementacji idei CSR i budowaniu wartości współczesnego organizacji, szczególnie tak specyficznej jak jednostka naukowa. W artykule znajdziemy omówienie podstawowych wartości uznawanych przez Główny Instytut Górnictwa za kluczowe … Czytaj więcej »

Nowa komunikacja społeczna w budowaniu kapitału relacyjnego

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest przykładem podejścia do zarządzania organizacją, które podkreśla znaczenie wpływu organizacji na różnorodne grupy zwane interesariuszami. Koncepcja CSR wyznacza nowe funkcje dla komunikacji społecznej. W artykule omówione zostały wybrane przykłady polskich firm górniczych w zakresie komunikowania działań społecznych. Wskazane zostały podstawowe zagrożenia oraz możliwości, jakie wynikają z wykorzystania innowacyjnych form komunikacji społecznej i nowych modeli w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

mgr Sylwia Jarosławska-Sobór (Główny Instytut Górnictwa, Polska) – rzecznik prasowy Głównego Instytutu Górnictwa, doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego. Specjalistka z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem w zakresie szeroko pojętej komunikacji, PR, relacji medialnych. Obszar zainteresowań naukowych obejmuje: socjologię zarządzania i Czytaj więcej »