The measurement and evaluation of PR communication

The purpose of this paper is to reflect on the importance of evaluation and measurement as a vital field of public relations campaigns. The author gives an insight into the existing literature relevant to the measurement approaches and evaluation of Public Relations programs. This paper also presents the advantages and disadvantages of three different models of measurement and evaluation of PR communication – AVEs, Barcelona Principles and AMEC’s (2015) new Integrated Evaluation framework. The author suggest that measurement and evaluation programs must be part of communication strategy but also it has to have a model, matrix or guideline for analysing … Czytaj więcej »

Pomiar i ewaluacja komunikacji PR

Celem niniejszego artykułu jest zastanowienie się nad istotnością ewaluacji i pomiaru jako kluczowego obszaru kampanii public relations. Autor artykułu daje wgląd w istniejącą literaturę istotną dla podejścia do pomiarów i oceny programów Public Relations. Niniejszy artykuł także prezentuje zalety i wady trzech różnych modeli pomiaru i ewaluacji komunikacji PR – ekwiwalent reklamowy (AVE), Zasady Barcelońskie oraz nowy Schemat Zintegrowanej Ewaluacji AMEC (2015). Autor sugeruje, że programy pomiaru i ewaluacji muszą być częścią strategii komunikacji, ale także musi ona mieć model, matryce, lub wytyczne do analizy i pomiaru efektywności PR wewnątrz organizacji i docelowych odbiorców, do których chce dotrzeć.

mgr Dalibor Czytaj więcej »

Visual communication in Public Relations campaigns


This paper identifying the key components of effective campaigns inside PR and marketing landscape by describing the evidence for the power of visual communication.
Visual communication has many advantages and arguably the most important on is the ability to process information faster. It’s essential for connecting with audiences today, therefor PR campaigns strategy has to be elegant and well executed to capture and keep viewers’ attention or communicate quality and capability by using technologies to craft successful modern PR language. The fact that we live in a visual society and social media and mobile communication boost all types of visuals … Czytaj więcej »

Komunikacja wizualna w kampaniach Public Relations


Niniejsza praca identyfikuje kluczowe składniki skutecznych kampanii w ramach PR i marketingu przez opisanie dowodów na siłę komunikacji wizualnej.
Komunikacja wizualna ma wiele zalet i prawdopodobnie najważniejszą z nich jest zdolność szybszego przetwarzania informacji. Jest to kluczowe dla połączenia z dzisiejszymi odbiorcami, dlatego też strategia kampanii PR musi być elegancka i dobrze wykonana, żeby przykuć uwagę odbiorców, lub żeby komunikować jakość i zdolność poprzez użycie technologii do stworzenia skutecznego i nowoczesnego języka PR. Fakt, że żyjemy w wizualnym społeczeństwie, a media społecznościowe oraz komunikacja mobilna promują każdego rodzaju środki wizualne można łatwo zaobserwować. Został też on szeroko uznany przez zarządzających … Czytaj więcej »

Transmedia marketing and re-invention of public relations

Many concepts have been developed to describe the convergence of media, public relations and storytelling formats in contemporary media systems. This article presents a theoretical reflection on „transmedia storytelling” from a perspective of integration narrative in the context of the re-invention of public relations. The rapid evolution of digital media technology and the emergence of transmedia storytelling present foresight professionals with a powerful new approach for communicating about the future. A transmedia story unfolds across multiple media platforms with each new text making a distinctive and valuable contribution to the whole. Between other, this article also outlines some of the … Czytaj więcej »

Marketing transmedialny i nowa koncepcja public relations

Powstało już wiele koncepcji opisujących zbieżność formatów medialnych, public relations i storytellingowych we współczesnych systemach medialnych. Niniejszy artykuł prezentuje refleksję teoretyczną nad „storytellingiem transmedialnym” z perspektywy narracji integracyjnej w kontekście nowej koncepcji public relations. Błyskawiczna ewolucja technologii mediów cyfrowych oraz pojawienie się storytellingu transmedialnego oferuje specjalistom zajmującym się foresightem nowe solidne podejście do komunikacji dotyczącej przyszłości. Opowieść transmedialna rozwija się na przestrzeni wielu platform medialnych, gdzie każdy nowy tekst stanowi wyraźny i cenny wkład w całość. Artykuł przedstawia również ogólny zarys kluczowych zasad i elementów storytellingu transmedialnego w połączeniu z nowoczesną koncepcją public relations, aby zapewnić podstawy, na których osoby … Czytaj więcej »

Analytical and critical thinking skills in public relations

This article presents more or less independent reasons why analytical and critical thinking skills should be essential part of public relations. Generally, it is considered that the analytical and critical thinking skills are part of public relations, as well as creative thinking, but they should be considered separately and given the codes of ethics of the profession used as initial criteria. For the purpose of the study, in this article is presented the result of the survey in which determine importance of using analytical and critical thinking skills in the implementation of PR projects. The second aim in the survey … Czytaj więcej »

Umiejętności myślenia analitycznego i krytycznego w public relations

Artykuł przedstawia powody, dla których umiejętności myślenia analitycznego i krytycznego powinny stanowić istotny element public relations. Ogólnie uważa się, że umiejętności myślenia analitycznego i krytycznego są częścią public relations, jak również myślenie kreatywne, ale powinny być one traktowane oddzielnie i powinny im być przypisane normy etyki zawodowej stosowane jako kryteria wstępne. Dla celów badania, w artykule przedstawiono wyniki sondażu, w ramach którego określano znaczenie wykorzystania umiejętności myślenia analitycznego i krytycznego podczas realizacji projektów public relations. Drugim celem sondażu było określenie grupy docelowej i jej sposobu reagowania na przedstawione informacje.

mgr Dalibor Jakus (Nulaosam, Chorwacja) – dyrektor ds. PR w Agencji … Czytaj więcej »

Creative communication in public relations activities

This article discusses several approaches to new waves of public relations. Emphasis is given to the creative impulse since many public relations professionals are less familiar with it than other forms of communication. Five criteria are suggested for structuring creative communications: 1. learning how to be a good storyteller; 2. visual communication is the content that could increasingly build strong relationships with audiences; 3. the PR practitioner’s challenge is to evaluate what people are discussing and identify the recurring issues in their marketplace; 4. recognizing that local is new global; and 5. predicate that PR is constantly changing. People who … Czytaj więcej »

Komunikacja kreatywna w działaniach public relations

W artykule zaprezentowano kilka nowych podejść do kwestii public relations. Duży nacisk położono na element kreatywny, ponieważ wielu specjalistów z dziedziny public relations bardzo często pomija go w komunikacji z odbiorcami. Aby uprawiać komunikację kreatywną należy pamiętać, że: 1) trzeba nauczyć się dobrze prowadzić narrację; 2) wykorzystanie komunikacji wizualnej pomaga w budowaniu silniejszej więzi z odbiorcami 3) najważniejsze zadanie eksperta public relations, polega na analizie rozmów prowadzonych przez odbiorców i identyfikacji problemów, które najczęściej się w nich pojawiają; 4) działania lokalne zastępują działania globalne oraz 5) branża public relations podlega ciągłym zmianom. Osoby działające w branży public relations muszą wyróżniać … Czytaj więcej »