Science – business relations in the opinion of university employees. Expectations versus reality.

The aim of this article is finding out, based on the obtained empirical data from an opinion poll carried out among the employees of the University of Wrocław, in what way and in what scope cooperation with entrepreneurs (business) takes place on the individual level and on the level of a university. The obtained responses served the purpose of analysis and diagnosis of the level and potential of cooperation between the scientific-didactic personnel, including doctoral students and the economic environment. Key factors stimulating and hampering cooperation were defined. The intermediate goal was to find out, whether in light of the … Czytaj więcej »

Relacje nauka – biznes w opinii pracowników uniwersytetu. Oczekiwania kontra rzeczywistość.

Celem artykułu jest ustalenie, w oparciu o uzyskane dane empiryczne ze zrealizowanego sondażowego badania opinii pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, w jaki sposób i w jakim zakresie odbywa się współpraca z przedsiębiorcami (biznesem) na poziomie indywidualnym oraz na poziomie uczelni wyższej. Uzyskane odpowiedzi posłużyły analizie i zdiagnozowaniu poziomu i potencjału współpracy pomiędzy kadrą naukowo – dydaktyczną, włączając doktorantów, a otoczeniem gospodarczym. Określono kluczowe czynniki sprzyjające oraz ograniczające współpracę. Celem pośrednim było ustalenie czy, w świetle deklarowanych opinii, uniwersytet postrzegany jest nadal jako miejsce realizacji celów typowych dla uczelni II generacji, typu humboldtowskiego, czy też dostrzegane są cechy uniwersytetu kreatywnego III generacji , … Czytaj więcej »