International marketing communication – cultural context

Every year thousands of products and services are introduced to foreign markets. Countless marketing actions with an international reach are taken. Up to 85% of these actions fail, in most cases due to misunderstandings with an intercultural background. The illusion of a world without boundaries made many companies and organizations disregard the role of intercultural differences in course of their international actions. As a result, the achieved results are in many cases far from expectations. These experiences have shown that taking all sorts of commercial actions (and not only) with an international reach, it is necessary to pay particular attention … Czytaj więcej »

Cultural context in marketing communication on international market

The goal of this article is to show in what way cultural factors can determine decisions in international marketing. Particular attention is devoted to the decisions associated with marketing communication,
that is, the way in which cultural factors influence our preferences concerning the style of communication and what two basic styles are distinguished within intercultural communication. On the basis of particular examples it will be shown on the one hand in what ways these styles are visible in various forms of marketing messages coming from various countries. On the other hand it will also be shown in what way these … Czytaj więcej »

Kontekst kulturowy w komunikacji marketingowej na rynkach międzynarodowych

Celem tego artykułu jest pokazanie, w jaki sposób czynniki kulturowe mogą determinować decyzje w marketingu międzynarodowym. Szczególna uwaga poświęcona zostanie decyzjom związanym z komunikacją marketingową, czyli temu w jaki sposób czynniki kulturowe wpływają na nasze preferencje odnośnie stylu komunikacji i jakie dwa podstawowe style są wyróżniane w obrębie komunikacji międzykulturowej. Na podstawie konkretnych przykładów zostanie z jednej strony wykazane, w jaki sposób style te są widoczne w różnych formach przekazów marketingowych pochodzących z różnych krajów. Z drugiej zaś strony zostanie także przedstawione, w jaki sposób przekazy te odzwierciedlają (bardzo często nieświadomie) kulturę i system wartości organizacji lub miejsca, z którego … Czytaj więcej »