Science, technology and business – market or interactive coordination

Recent decades have witnessed a growing interest in the importance of science and technology for business development and how they affect the positions of individual companies and their economic performance. Over the years the discussion involved R&D people and general managers from industry, researchers and administrative managers from universities and policy people from governments. The crucial issue is about the present state of the technology-business interface and the general connections among scientific research, development of technologies and economic development in terms of the performance of business units. This is interesting for us as our research group has extensive experience in … Czytaj więcej »

Nauka, technologia i biznes – rynek czy interaktywna koordynacja

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat daje się zaobserwować rosnące zainteresowanie znaczeniem nauki i technologii w rozwoju biznesu oraz ich wpływu na pozycję i wyniki finansowe podmiotów gospodarczych. W dyskusji na ten temat od lat zabierają głos przedstawiciele sektora B+R oraz kadra zarządzająca reprezentująca różne gałęzie przemysłu, środowisko uniwersyteckie oraz przedstawiciele rządu. Podstawowy problem dotyczy obecnego charakteru powiązań pomiędzy technologią a biznesem, jak również ogólnych zależności pomiędzy prowadzeniem badań naukowych, rozwojem technologii oraz rozwojem gospodarczym w świetle wyników finansowych jednostek gospodarczych. Tematyka ta jest bliska autorowi ze względu na rozlegle doświadczenie jego zespołu w realizowaniu innowacyjnych badań w kontekście przemysłu.

prof. Czytaj więcej »