Relational benefits and quality of relation – towards understanding of the ties between science and business

Malgorzata GrzegorczykThe goal of this article is to answer the question in what way relational marketing and in particular, the concept of relational benefits, as well as quality of relation may influence the transfer of knowledge and technologies from universities to business. Another goal is to highlight significant, future directions of research in this area. Integration of the theory of relational marketing and technology transfer may create a new framework for fuller understanding of the ties between science and business. Research in this area may contribute to the expansion and development of the theory of relational marketing, which until now was … Czytaj więcej »

Korzyści relacyjne i jakość relacji – w kierunku zrozumienia powiązań nauki i biznesu

Malgorzata GrzegorczykCelem artykułu jest odpowiedź na pytanie w jaki sposób marketing relacji, w szczególności koncepcja korzyści relacyjnych oraz jakości relacji może wpływać na transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu. Celem jest  także wskazanie istotnych przyszłych kierunków badań w tym zakresie. Integracja teorii marketingu relacji i transferu technologii może stworzyć nowe ramy dla pełniejszego zrozumienia powiązań pomiędzy nauką a biznesem. Badania w tym zakresie mogą także przyczynić się do poszerzenia i rozwoju teorii marketingu relacji, która do tej pory ograniczała się do analizy relacji w ramach jednego sektora. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że powiązania o wysokim relacyjnym zaangażowaniu są powszechne, … Czytaj więcej »