The image of universities from the point of view of students and high school graduates

In this article the most important results and conclusions from two surveys are presented. The first one is an internal survey conducted among the students of the University of Wrocław. The second one is a survey conducted among students of final grades of high schools located in Wrocław. Both surveys were conducted in the years 2007-2009 on the territory of Wrocław. Taking into consideration the purposes of this work, we will focus just on the most significant results and conclusions from the conducted surveys. Full set of data is available in a book discussing the results of a survey on … Czytaj więcej »

Uniwersytety w Polsce w oczach opinii publicznej – stan obecny i oczekiwania w świetle badań

W artykule przedstawiono najważniejsze wnioski wypływające z badań opinii i wiedzy o polskich uniwersytetach. Ankietę przeprowadzono metodą sondażu bezpośredniego w domach respondentów na reprezentatywnej próbie 1135 mieszkańców Polski na przełomie 2011 i 2012 roku. Badanie przeprowadzono przy pomocy specjalnie przygotowanego kwestionariusza zawierającego przede wszystkim pytania otwarte, koncentrujące się na wiedzy i opiniach badanych o polskich uniwersytetach. Ze względu na brak porównywalnych badań dotyczących polskich uniwersytetów polskich badanie, którego wybrane wyniki zaprezentowano jest pierwszą, próbą odpowiedzenia empirycznie na pewne pytania badawcze. Otrzymane rezultaty pokazują zarówno aktualny obraz ‚uniwersytetu’ w populacji mieszkańców Polski, oczekiwania, a także jawne i ukryte determinanty postrzegania uczelni … Czytaj więcej »

Universities in Poland in the eyes of public opinion – current state and expectations in light of research

This paper presents the most important conclusions from public opinion polls and knowledge about Polish universities. The poll was conducted by direct survey in respondents’ homes. The survey was carried out on a representative sample of 1135 inhabitants of Poland at the end of 2011 and at the beginning of 2012. The survey was conducted using a specially prepared questionnaire containing mainly open questions, focusing on the knowledge and opinions of the surveyed concerning Polish universities. Due to the lack of comparable research concerning Polish universities, the survey presented here is the first attempt to empirically respond to certain scientific … Czytaj więcej »