Evaluation of the marketing communication of scientific units in the context of cooperation with the sector of small and medium enterprises in Lodz region

An essential role in the constant overcoming of barriers as well as in the development of cooperation on the line “science-business” is played by proper marketing communication carried out by scientific units, being the party initiating the commercialization processes. The aim of the article is to evaluate selected aspects of marketing communication carried out by scientific units during cooperation with small and medium enterprises (SMEs) representing the smart specializations of the Lodz region. The article discusses the results of research carried out in the second and third quarter of 2018, based on the method of indirect communication with respondents, using … Czytaj więcej »

Ocena komunikacji marketingowej jednostek naukowych w kontekście współpracy z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw w regionie łódzkim

Zasadniczą rolę w stałym przezwyciężaniu barier, jak również w rozwijaniu współpracy na linii nauka-biznes odgrywa prawidłowa komunikacja marketingowa realizowana przez jednostki naukowe, będące stroną inicjującą procesy komercjalizacji wyników badań. Celem artykułu jest ocena wybranych aspektów komunikacji marketingowej prowadzonej przez jednostki naukowe w ramach współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MSP), reprezentującymi inteligentne specjalizacje (smart specialisations) województwa łódzkiego. W artykule omówiono wyniki badań przeprowadzonych w II i III kwartale 2018 roku, metodą komunikowania się pośredniego z respondentami z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, wśród przedstawicieli przedsiębiorstw należących do inteligentnych specjalizacji województwa łódzkiego. Wyniki badań dowodzą, iż jednostki naukowe nie wykorzystują dostępnego spectrum narzędzi … Czytaj więcej »