Implementation of analyses based on social media data for marketing purposes in academic and scientific organizations in practice – opportunities and limitations

The article is focused on the issue of practice use of analyses, based on data collected in social media, for institutions’ communication and marketing purposes. The subject is being discussed from the perspective of Digital Darwinism — situation, when development of technologies and new means of communication is significantly faster than growth in the knowledge and digital skills among organizations eager to implement those solutions. To diminish negative consequences of Digital Darwinism institutions can broaden their knowledge with analyses of data from cyber space to optimize operations, and make use of running dialog and cooperation with prosuments to face dynamic … Czytaj więcej »

Praktyczne zastosowania analiz social media na potrzeby marketingu instytucji naukowych – możliwości i ograniczenia

Główną osią artykułu jest kwestia praktycznego wykorzystania analiz opartych na danych z social media na potrzeby prowadzenia działań komunikacyjnych i marketingowych instytucji naukowych. Temat ten jest dyskutowany przez pryzmat cyfrowego darwinizmu — sytuacji, w której rozwój technologii i nowych sposobów komunikacji jest znacznie szybszy niż przyrost stanu wiedzy i kompetencji cyfrowych wśród podmiotów, które chcą owe rozwiązania wykorzystywać. Aby minimalizować negatywne skutki cyfrowego darwinizmu instytucje mogą czerpać wiedzę z danych, które gromadzone są w przestrzeni wirtualnej, w celu optymalizowania działań operacyjnych oraz wykorzystywać potencjał dialogu i współpracy z prosumentami, tak aby sprostać dynamicznym zmianom w trendach, technologiach i rzeczywistości społecznej. … Czytaj więcej »