Determinants of student governments’ promotional activity

The subject of marketing activity of students’ governments hasn’t been present in scientific literature up till now. There have been only few publications devoted to chosen areas of functioning of students’ organizations. However, they generally skipped the promotional dimension. In association with this, the goal of this article is partially filling the existing gap by highlighting the factors which determine the effects achieved when students’ governments communicate with the environment. On the basis of own participatory observations and experiences gathered during many years of participating in the work of the student government of a Polish university, the authors have identified … Czytaj więcej »

Uwarunkowania aktywności promocyjnej samorządów studenckich

Tematyka działalności marketingowej samorządów studenckich nie była do tej pory obecna w literaturze naukowej. Ukazały się nieliczne publikacje poświęcone wybranym obszarom funkcjonowania organizacji zrzeszających studentów, jednak z pominięciem wymiaru promocyjnego. W związku z tym celem niniejszego artykułu jest częściowe wypełnienie istniejącej luki przez wskazanie czynników determinujących efekty uzyskiwane za sprawą komunikowania się samorządów studenckich z otoczeniem. Na podstawie własnych obserwacji uczestniczących oraz doświadczeń, zebranych podczas wieloletniego partycypowania w pracach samorządu jednej z polskich szkół wyższych, autorzy zidentyfikowali trzy główne determinanty skuteczniej komunikacji marketingowej samorządów studenckich. Do tej triady zaliczyli: postawę oraz zaangażowanie studentów, dobór treści oraz narzędzi promocji (tworzących system … Czytaj więcej »

Visual identity of a selected university – the scope, process of implementation, management

Image is one of key elements which determines whether contemporary market entities achieve a competitive advantage. This is also true in case of universities which compete with each other – mainly to attract students. The image of a university in its environment is to a large extent determined by consistent application of the system of visual identity, which includes recommendations concerning the functioning of an organization in the sphere of markers (symbolism). The basic goal of this article is to define the factors conditioning the efficient utilization of such systems by universities. Exemplification of the process of planning and implementing … Czytaj więcej »

Fairs as a tool of marketing activity of research and scientific institutions

Dynamic changes in the surroundings of scientific and research institutions now taking place force these entities to search for ways to efficiently communicate with representatives of diverse groups which are important from the point of view of their marketing activities. In this context it seems that one of the least appreciated instruments are fairs, which in their contemporary form offer rich opportunities for presenting the offer of exhibitors. Taking advantage of the potential of contemporary exhibitions requires understanding their essence and the knowledge of rules concerning proper preparation and management of participation in trade fairs. Moreover, it is necessary to … Czytaj więcej »

Educational fairs as a form of promotion of higher education institutions

The upcoming decline in birth rates combined with increasing numbers of high school leavers deciding to study abroad force Polish universities to engage in intense marketing activities. Educational fairs are one of the instruments allowing for effective communication with future students. However, in order to take full advantage of the participation in educational fairs, universities need to be well prepared by applying the rules of exhibition marketing and taking into account the specific character of educationoriented exhibition events. The main goal of this paper is to identify the characteristic features of educational fairs. A good understanding of the character of … Czytaj więcej »

System identyfikacji wizualnej wybranej szkoły wyższej – zakres, proces wdrażania, zarządzanie

Wizerunek jest jednym z kluczowych elementów decydujących o uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej przez współczesne podmioty rynkowe. Tak jest również w przypadku szkół wyższych, które silnie rywalizują między sobą – głównie o pozyskanie studentów. Obraz uczelni w jej otoczeniu w dużej mierze determinowany jest konsekwentnym stosowaniem systemu identyfikacji wizualnej, na który składają się zalecenia dotyczące funkcjonowania organizacji w sferze oznaczeń (symboliki). Podstawowym celem artykułu jest określenie czynników warunkujących skuteczne wykorzystywanie takich systemów przez szkoły wyższe. Egzemplifikacji procesu planowania oraz wdrażania rozwiązań z zakresu visual identity dokonano na podstawie Politechniki Rzeszowskiej. Odniesiono się także do efektów funkcjonowania systemu identyfikacji wizualnej uczelni z Podkarpacia, … Czytaj więcej »

Targi edukacyjne jako forma promocji szkół wyższych

Zbliżający się niż demograficzny, jak również wzrastająca liczba absolwentów szkół średnich podejmujących studia za granicą, wymuszają na polskich uczelniach realizowanie coraz bardziej przemyślanych działań marketingowych. Jednym z instrumentów, który pozwala skutecznie komunikować się z przyszłymi studentami, są targi edukacyjne. Jednak, aby udział w nich przynosił zamierzone efekty, szkoły wyższe powinny się do nich należycie przygotowywać, z uwzględnieniem wszystkich reguł marketingu wystawienniczego oraz specyficznych cech wydarzeń wystawienniczych dotyczących edukacji. Głównym celem niniejszego opracowania jest wskazanie charakterystycznych cech targów edukacyjnych. Znajomość tych cech wśród służb marketingowych szkół wyższych może znacznie poprawić efekty uzyskiwane w ramach aktywności wystawienniczej. Ponadto niezwykle istotną determinantą efektów … Czytaj więcej »