Automation Marketing in research unit – real value or effectiveness fantasy

The aim of the article is to present the issue of Marketing Automation (MA, automation of marketing) and the possibilities of its use in the operational activity of research and scientific entities. MA is a modern, advanced technological solution aimed at improving marketing processes and wider use of data on the market and customers. In recent years it has been one of the most important trends in modern marketing, at the same time posing a real challenge for organizations operating in the field of science and research. The article discusses the experience of the Central Mining Institute, related to the … Czytaj więcej »

Marketing Automation w jednostce badawczej – realna wartość czy mrzonka skuteczności

Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia Marketing Automation (MA, automatyzacja marketingu) oraz możliwości jego wykorzystania w działalności operacyjnej jednostek badawczych i naukowych. MA to nowoczesne, zaawansowane rozwiązania technologiczne, których celem jest usprawnienie procesów marketingowych i szersze wykorzystanie danych o rynku i klientach. W ostatnich latach jest jednym z najważniejszych trendów współczesnego marketingu, stanowiąc jednocześnie prawdziwe wyzwanie dla organizacji działających w obszarze nauki i badań naukowych. W artykule omówione zostały doświadczenia Głównego Instytutu Górnictwa, związane z wdrażaniem rozwiązań typu Marketing Automation, potraktowane tu jako studium przypadku.

dr Sylwia Jarosławska-Sobór, Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska – doświadczony ekspert PR i komunikacji marketingowej. W Czytaj więcej »

Utilization of integrated marketing communication for the introduction of a new brand to the market. Case study of „Eko Patrol” of the Central Mining Institute

The concept of integrated marketing communication (IMC) combines diverse marketing tools for the purpose of securing transparency, coherence and maximization of the impact of communication. This, by assumption, bilateral, controlled flow of information between an organization and its partners makes it possible to build a coherent context of the conveyed messages, which influences the image and efficient positioning of the brand. The choice of appropriate IMC tools depends not just on the group of target recipients, but it also varies in different stages of the life cycle of product, or service.
In the article the experiences of the Central Mining … Czytaj więcej »

Słowa kluczowe: , , ,

Wykorzystanie zintegrowanej komunikacji marketingowej we wprowadzaniu na rynek nowej marki. Case study Eko Patrolu Głównego Instytutu Górnictwa.

Koncepcja zintegrowanej komunikacji marketingowej (ZKM) łączy różnorodne narzędzia marketingowe w celu zapewnienia przejrzystości, spójności i maksymalizacji wpływu komunikacyjnego. Ten, z założenia dwustronny, kontrolowany przepływ informacji pomiędzy organizacją a jej kontrahentami pozwala na kreowanie spójnego kontekstu przekazywanych komunikatów, co wpływa na wizerunek oraz efektywne pozycjonowanie marki. Dobór właściwych narzędzi ZKM zależy nie tylko od grupy docelowych odbiorców, ale jest różny w różnych fazach cyklu życia produktu czy usługi.
W artykule omówiono doświadczenia Głównego Instytutu Górnictwa we wprowadzaniu na polski rynek całkowicie nowej usługi pod nazwą Eko Patrol Głównego Instytutu Górnictwa. Eko Patrol GIG to nowe, autorskie rozwiązanie w zakresie pomiaru i … Czytaj więcej »

Słowa kluczowe: , , ,