Universities in social media – Recipients’ expectations and the published contents

Research carried out by the author in 2013, which covered all 59 public universities listed by the Ministry of Science and Higher Education showed that Polish public universities are more and more eagerly resorting to social media as a channel for communication with the environment of students and they are currently active in social media and especially on Facebook, where 81% (48 units) have their official profiles. Also other research projects show that the activities of a university in social media influences the image of the university especially among students – according to them student candidates admit that the presence … Czytaj więcej »

Uczelnie w mediach społecznościowych – oczekiwania adresatów a publikowane treści

Przeprowadzone przez autorkę w 2013 roku badanie, którym objęte były wszystkie 59 publiczne uczelnie akademickie znajdujące się w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykazało, że polskie publiczne uczelnie akademickie coraz chętniej wykorzystują media społecznościowe jako kanał komunikacji ze środowiskiem studentów i są one aktywnie obecne w mediach społecznościowych, a zwłaszcza na portalu Facebook, na którym swoje oficjalne profile prowadzi aż 81% (tj. 48) takich jednostek. Również inne badania pokazują, że działania uczelni w mediach społecznościowych wpływają na wizerunek uczelni zwłaszcza wśród studentów – zgodnie z nimi kandydaci na studia przyznają, że obecność uczelni w mediach społecznościowych i informacje zamieszczane … Czytaj więcej »

Zarządzanie kryzysem przy użyciu mediów społecznościowych

Celem artykułu jest zatem przedstawienie przykładów tego, jak przedsiębiorstwa radzą sobie z kryzysem wykorzystując do tego celu obecność w mediach społecznościowych. Opisane zostały ponadto przykłady przedsiębiorstw, które nie wykorzystały potencjału tkwiącego w platformach społecznościowych i zignorowały siłę oddziaływania wirtualnych społeczności. Pozwoli to na stworzenie na tej podstawie swoistego kodeksu dobrych praktyk dla zarządzania kryzysem z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Badanie zostało przeprowadzone metodą obserwacji uczestniczącej, pozwalającej na zrozumienie specyfiki działania oraz zasad obowiązujących w danych społecznościach internetowych dzięki ich obserwowaniu przez autorkę od wewnątrz. Ponadto w artykule wykorzystano źródła wtórne.

mgr Agnieszka Chwiałkowska – jest studentką studiów doktoranckich z zakresu nauk Czytaj więcej »

Crisis management via social media

The increasing popularity of social media gives businesses a wide spectrum of possibilities to enter into dialogue and interaction with consumers, to better understand their needs, to build durable relations with clients and to maintain brand communities. Thanks to social media, content may be transmitted with unprecedented speed when it „goes viral”. The consumer has been undergoing change too, now expecting instant answers to all his questions and doubts and more often than ever expressing complaints about a company in the media sphere of the internet. All these factors combine to give organizations new challenges to face. Overcoming these requires … Czytaj więcej »

Polish academic institutions in social media

Social media are nowadays commonly used by universities to communicate, collaborate, share knowledge and build relationships with candidates, currently enrolled students, alumnus and other stakeholders. However, previous researches focus mainly on the use of social media for marketing purposes of companies. Very little attention is paid to a specific group of organizations i. e. universities. The objective of the research presented in the article is the identification of the existing trends of using social media as a communication tool between the university and its main stakeholders – the students. The research covered the activity of public universities (in Poland) on … Czytaj więcej »

Polskie publiczne uczelnie akademickie w mediach społecznościowych

Media społecznościowe w coraz większym stopniu stają się kluczowym komponentem tego jak uniwersytety komunikują się, współpracują, dzielą bądź zarządzają wiedzą oraz budują relacje z kandydatami, obecnymi studentami czy też alumnami oraz innymi interesariuszami.
Pomimo tego, dotychczasowe badania koncentrują się na wykorzystywaniu mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw. Mało uwagi poświęca się natomiast specyficznej grupie organizacji jakimi są uczelnie wyższe. Przedmiotem badania przedstawionego w artykule jest wykorzystanie mediów społecznościowych jako kanału komunikacji z głównymi interesariuszami uczelni. Jego głównym celem jest identyfikacja trendów w zakresie wykorzystania mediów społecznościowych jako kanału komunikacji
ze studentami przez publiczne uczelnie akademickie w Polsce. Badaniem objęta została … Czytaj więcej »