Model of cooperation between science and industry (S2B –Science to Business) in the area of improving the conditions of work – experiences of the Central Institute for Labour Protection – National Research Institute

The paper presented the experiences of Central Institute for Labour Protection – National Research Institute in the area of starting cooperation with companies, based on building networking structures in Poland. For the purpose of allowing the implementation and dissemination of technical and organizational solutions serving the improvement of work conditions in companies in Poland a computer application has been created. The application, according to the authors’ intentions, will be a rich database of solutions and good practices available for broad application. The foundation justifying the creation of such application was a survey of the activity and needs of companies in … Czytaj więcej »

Model współpracy nauki z przemysłem (S2B – Science to Business) w zakresie poprawy warunków pracy – doświadczenia Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-PIB

W artykule zostały przedstawione doświadczenia Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – PIB w zakresie podejmowania współpracy z przedsiębiorstwami, bazujące na budowaniu struktur sieciowych w Polsce. W celu umożliwiania wdrażania i upowszechniania opracowań technicznych i organizacyjnych służących poprawie warunków pracy w przedsiębiorstwach w Polsce powstała aplikacja komputerowa, która w zamierzeniu autorów będzie bogatą bazą opracowań i dobrych praktyk możliwych do szerokiego stosowania. Podstawą uzasadniającą powstanie takiej aplikacji było badanie aktywności i potrzeb przedsiębiorstw pod katem współpracy nauki z przemysłem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzone w 2014 r. Zarówno wyniki tego badania, jak i filozofia działania oraz wstępna wersja aplikacji zostały … Czytaj więcej »

Social campaigns concerning work safety in the context of social responsibility of business in Poland

Social responsibility (Corporate Social Responsibility – CSR) has been defined by the European Commission as the concept of voluntary inclusion of social goals and goals associated with the protection of environment in normal company business activities and relations with all interested partners. According to the assumptions, a responsible entrepreneur treats clients, business partners and competition in an honest way, cares for the health, safety, security and good disposition of employees, motivates employees by offering them training and opportunities for development, acts like a „good citizen” in the local community, and respects natural resources and the environment. One of important elements … Czytaj więcej »

Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa pracy w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce

Celem artykułu jest wskazanie roli działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w polityce społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, a także omówienie przykładów działań z zakresu bezpieczeństwa pracy zrealizowanych na rzecz powyższych grup interesariuszy przez przedsiębiorstwa i instytucje zaangażowane w realizację celów kampanii społecznej pn. „Prewencja wypadkowa”. W artykule omówiono różne podejścia do realizacji celów szczegółowych kampanii stosowane przez polskie przedsiębiorstwa i organizacje, wpisujące się w zasady polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

mgr Agnieszka Szczygielska – pracownik Ośrodka Promocji Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Posiada wykształcenie w zakresie ekonomii, komunikacji społecznej oraz socjologii. Od 12 lat zajmuje się upowszechnianiem Czytaj więcej »