Determinants of student governments’ promotional activity

The subject of marketing activity of students’ governments hasn’t been present in scientific literature up till now. There have been only few publications devoted to chosen areas of functioning of students’ organizations. However, they generally skipped the promotional dimension. In association with this, the goal of this article is partially filling the existing gap by highlighting the factors which determine the effects achieved when students’ governments communicate with the environment. On the basis of own participatory observations and experiences gathered during many years of participating in the work of the student government of a Polish university, the authors have identified … Czytaj więcej »

Uwarunkowania aktywności promocyjnej samorządów studenckich

Tematyka działalności marketingowej samorządów studenckich nie była do tej pory obecna w literaturze naukowej. Ukazały się nieliczne publikacje poświęcone wybranym obszarom funkcjonowania organizacji zrzeszających studentów, jednak z pominięciem wymiaru promocyjnego. W związku z tym celem niniejszego artykułu jest częściowe wypełnienie istniejącej luki przez wskazanie czynników determinujących efekty uzyskiwane za sprawą komunikowania się samorządów studenckich z otoczeniem. Na podstawie własnych obserwacji uczestniczących oraz doświadczeń, zebranych podczas wieloletniego partycypowania w pracach samorządu jednej z polskich szkół wyższych, autorzy zidentyfikowali trzy główne determinanty skuteczniej komunikacji marketingowej samorządów studenckich. Do tej triady zaliczyli: postawę oraz zaangażowanie studentów, dobór treści oraz narzędzi promocji (tworzących system … Czytaj więcej »