Organizational network management – new quality in strategic management of research-development units


Market organizations apply multi-channel communication with clients, analyse and use signals from the clients and their knowledge of their ecosystem to support the development of products and services. Leading companies manage relations with employees in a similar way. This is particularly beneficial in organizations employing knowledge-workers. Employees, carrying out their tasks, as a result of interaction with clients and internal limitations, along with formal organizational structure spontaneously create a “fast reaction” network. Thanks to the analysis of the network of internal relations and visualization of data in online platforms organizations can investigate the methods of work and cooperation of teams … Czytaj więcej »

Zarządzanie siecią organizacyjną – nowa jakość w strategicznym zarządzaniu jednostkami badawczo-rozwojowymi


Organizacje rynkowe stosują wielokanałową komunikację z klientami, analizują i wykorzystują sygnały od klientów oraz wiedzę swojego ekosystemu, aby wspierać rozwój produktów i usług. Podobnie wiodące firmy zarządzają relacjami z pracownikami. Jest to szczególnie korzystne w organizacjach zatrudniających pracowników wiedzy. Pracownicy realizując cele, wskutek interakcji z klientami i wewnętrznych ograniczeń, obok formalnej struktury organizacyjnej tworzą spontanicznie sieć „szybkiego reagowania”. Dzięki analizie sieci wewnętrznych relacji i wizualizacji danych w platformach on-line organizacje mogą badać sposoby pracy i współpracy zespołów oraz zachowania pracowników. Analiza sieci organizacyjnych (ONA – Organizational Network Analysis) to nowa dziedzina, która dostarcza strategiczną wiedzę – o współpracy w organizacji, … Czytaj więcej »