Financial aspects of research and development policy in the European Union

In the article the author has attempted to realise the following goals:

1) identifying and critical assessment of the share of expenditure on research and development (R&D) in the gross domestic product (GDP) borne by business entities concentrated in four sectors (enterprises, government, higher education and private non-profit institutions) and jointly in all sectors. This meter is treated as an indirect measure of the level of managerial activity in shaping the research and development policy,

2) checking the thesis that R&D expenditure are changeable and differ in the particular Member States and does not give a clear positive picture of … Czytaj więcej »

Finansowe aspekty polityki badawczej i rozwojowej w Unii Europejskiej

W artykule autor podjął próbę realizacji dwóch celów polegających na:

1) identyfikacji i krytycznej ocenie udziału wydatków na badania i rozwój (B+R) w produkcie krajowym brutto (PKB), ponoszonych przez podmioty gospodarcze skupione w czterech sektorach (przedsiębiorstw, rządowym, szkolnictwa wyższego i prywatnych instytucji niekomercyjnych) oraz łącznie we wszystkich sektorach. Analizą objęto średnie wyniki notowane w UE, a także w wybranych krajach członkowskich (w tym w Polsce) oraz w wybranych krajach pozaeuropejskich. Miernik ten traktowany jest jako pośrednia miara stopnia aktywności kadry kierowniczej w kształtowaniu polityki badawczo-rozwojowej na wszystkich szczeblach struktury zarządzania,

2) sprawdzeniu tezy, że wydatki na B+R są zmienne i … Czytaj więcej »

Knowledge and innovations as factors of organizational development – an integrated approach

Jerzy BarukContemporary organizations function in a stormy and competitive environment, that’s why they have to look for efficient methods for own development. One of such methods is the systemic creation of facilitating and radical innovations, as well as implementing them in particular functional areas. Efficient creation of innovations treated as an important factor for the development of organizations, is determined by access to appropriate resources of knowledge. In the publication the author proposes a new concept of managing organizations which are focused on development. The essence of this concept is covering innovation management and knowledge management with one management system. This … Czytaj więcej »

Wiedza i innowacje jako czynniki rozwoju organizacji – podejście zintegrowane

Jerzy BarukWspółczesne organizacje funkcjonują w burzliwym i konkurencyjnym otoczeniu, dlatego muszą poszukiwać skutecznych sposobów własnego rozwoju. Jednym z takich sposobów jest systemowe tworzenie innowacji usprawniających i radykalnych oraz wdrażanie ich w poszczególnych obszarach funkcjonalnych. Sprawne tworzenie innowacji, traktowanych jako ważny czynnik rozwoju organizacji, uwarunkowane jest dostępem do odpowiednich zasobów wiedzy. W publikacji autor proponuje nową koncepcję zarządzania organizacjami, które są ukierunkowane na rozwój. Istotą tej koncepcji jest objęcie zarządzania innowacjami i zarządzania wiedzą jednym systemem zarządzania. Koncepcja ta wzbogacona jest kilkoma rozwiązaniami modelowymi.
W publikacji podjęto próbę realizacji dwóch celów: 1) poznawczego, polegającego na wykazaniu: istoty rozwoju organizacji; istoty innowacje i … Czytaj więcej »

Selected aspects of the innovation policy of enterprises operating in the Member States of the European Union

Jerzy BarukIn the era of innovation revolution it is justified to pursue rational policy of innovation on the level of country, region and company. Innovations have become a basic development factor for business entities, the growth of their competitiveness, improvement of their position on the market, growth of economic efficiency etc. The assumptions of such policy should be based on a precise diagnosis of the existing state in the area of innovative activity. This article tries to carry out such a diagnosis by looking for answers to the following questions:
1. Did companies functioning in Member States of the European Union … Czytaj więcej »

Wybrane aspekty polityki innowacyjnej przedsiębiorstw funkcjonujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Jerzy BarukW dobie rewolucji innowacji zasadne jest prowadzenie racjonalnej polityki innowacji na poziomie kraju, regionu i przedsiębiorstwa. Innowacje stały się podstawowym czynnikiem rozwoju podmiotów gospodarczych, wzrostu ich konkurencyjności, poprawy pozycji rynkowej, wzrostu efektywności ekonomicznej itp. Założenia takiej polityki powinny być oparte na dokładnej diagnozie stanu istniejącego w zakresie aktywności innowacyjnej. W artykule podjęto próbę takiej diagnozy poprzez poszukiwanie odpowiedzi na następujące pytania:
1. czy przedsiębiorstwa funkcjonujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej prowadziły racjonalną politykę w zakresie działalności innowacyjnej?
2. czy wdrożone innowacje przyczyniły się do uzyskania określonych obrotów?
3. jaką część uzyskanych obrotów przedsiębiorstwa inwestowały w działalność innowacyjną?
Aby odpowiedzieć na … Czytaj więcej »

Strategic aspects of innovation management


Innovations are regarded as the main factor for the development of organizations, regions and whole economies. In practice the innovativeness of economic entities is limited by many factors of internal and external origin. Among the internal factors there are factors associated with management itself focusing the attention of managers on the current problems, limited utilization of modern methods of management, especially strategic management and innovation management. In this publication the emphasis was put on the discussion of the essence of strategic approach to innovation management; the essence of strategic innovations and their role in the development of organizations; three model … Czytaj więcej »

Strategiczne aspekty zarządzania innowacjami


Innowacje uważane są za główny czynnik rozwoju organizacji, regionów i całych gospodarek. W praktyce innowacyjność podmiotów gospodarczych ograniczana jest wieloma czynnikami pochodzenia wewnętrznego i zewnętrznego. Do czynników wewnętrznych należą, między innymi, czynniki związane z samym zarządzaniem, koncentrowaniem uwagi menedżerów na bieżących problemach, ograniczonym wykorzystywaniem nowoczesnych metod zarządzania, zwłaszcza zarządzania strategicznego i zarządzania innowacjami. W publikacji położono więc nacisk na omówienie istoty strategicznego podejścia do zarządzania innowacjami; istoty innowacji strategicznych i ich roli w rozwoju organizacji; zaproponowano też trzy rozwiązania modelowe, ułatwiające: racjonalizację procesów decyzyjnych przy wyborze strategii działalności innowacyjnej; podejmowanie racjonalnych decyzji w zakresie momentów wdrażania innowacji strategicznych i usprawniających; … Czytaj więcej »

Innovative enterprises operating in the Member States of the European Union


Contemporary enterprises should be innovative to survive on a competitive market. Innovations are the basic factor of development of each firm. They must be systematically developed and implemented in all areas of socio-economic activity. The base for the creation of such a system can be a complex diagnosis of the current state of the commonness of introduction of the innovations in particular enterprises. This diagnosis can be conducted on the base of results of the empirical researches, conducted in February 2016 by TNS Political & Social in 28 EU Member States, Switzerland and the United States. These researches, among other … Czytaj więcej »

Innowacyjność przedsiębiorstw działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej


Współczesne przedsiębiorstwa powinny być innowacyjne, aby utrzymać się na konkurencyjnym rynku. Innowacje stanowią bowiem podstawowy czynnik rozwoju każdego podmiotu gospodarczego. Należy je systemowo tworzyć i wdrażać we wszystkich obszarach działalności społeczno-gospodarczej. Podstawą do tworzenia takiego systemu może być kompleksowa diagnoza aktualnego stanu powszechności wdrażania innowacji w poszczególnych przedsiębiorstwach. Na taką diagnozę pozwalają opisane w artykule wyniki badań empirycznych, przeprowadzone przez TNS Political & Social w 28 państwach członkowskich UE, Szwajcarii i USA w lutym 2016 r. w zakresie powszechności wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.
W publikacji podjęto próbę realizacji następujących celów:
1. przeprowadzenie analizy statystyczno-porównawczej wyników badań empirycznych (materiał wtórny) nad … Czytaj więcej »

The role of knowledge in the processes of creating and implementing innovations

Jerzy BarukThe dynamics of changes taking place in the environment of organizations encourages them to design and implement internal changes allowing to sustain the balance between the organizations and their environment. These changes concern the formulation of the main goal of an organization, process and structural solutions, management concept, relations with clients, a different look at resources, using knowledge as a source of innovation etc. One of the conditions for the functioning and development of contemporary organizations is systemic utilization of knowledge for solving the emerging problems, including the creation of innovations. Satisfying this condition requires using knowledge in management. The … Czytaj więcej »

Rola wiedzy w procesach tworzenia i wdrażania innowacji

Jerzy BarukDynamika zmian zachodzących w otoczeniu organizacji pobudza je do projektowania i wdrażania zmian wewnętrznych prowadzących do zachowania równowagi między organizacjami a ich otoczeniem. Zmiany te dotyczą formułowania celów głównych organizacji, rozwiązań strukturalnych i procesowych, koncepcji zarządzania, relacji z klientami, innego spojrzenia na zasoby, wykorzystania wiedzy jako źródła innowacji, itp. Jednym z warunków funkcjonowania i rozwoju współczesnych organizacji jest systemowe wykorzystywanie wiedzy do rozwiązywania pojawiających się problemów, w tym do tworzenia innowacji. Spełnienie tego warunku wymaga włączenia wiedzy do zarządzania. Celem publikacji jest wykazanie, że wiedza odgrywa podstawową rolę w procesach generowania i wdrażania innowacji, dlatego proces jej tworzenia musi być … Czytaj więcej »

Place of research and development activity in the development policy of enterprises

Jerzy BarukIn this article the author verifies the thesis that the popularity of investing in research and development activity (R&D)  in enterprises operating in the Member States of the European Union is variable and diverse. The basis of such verification is a statistical-comparative analysis of the results of the empirical researches on innovative trends in EU companies. The study was conducted in February 2015 by TNS Political & Social in 28 Member States of the European Union, Switzerland and the United States. Analysis of the popularity of investing in R&D in enterprises is carried out in  the following 3 dimensions: 1) … Czytaj więcej »

Miejsce działalności badawczo-rozwojowej w polityce rozwojowej przedsiębiorstw

Jerzy BarukW artykule autor weryfikuje tezę, że powszechność inwestowania w działalność badawczo-rozwojową (B+R) w przedsiębiorstwach funkcjonujących w państwach członkowskich UE jest zmienna i zróżnicowana. Podstawę takiej weryfikacji stanowi analiza statystyczno-porównawcza wyników badań empirycznych na temat innowacyjnych trendów w przedsiębiorstwach unijnych. Badania zostały przeprowadzone w lutym 2015 r. przez TNS Political & Social w 28 państwach członkowskich oraz w Szwajcarii i USA. Analizy powszechności inwestowania w działalność badawczo-rozwojową w przedsiębiorstwach dokonano w trzech przekrojach: 1) powszechności inwestowania w B+R według kraju, 2) powszechności inwestowania w B+R według kategorii przedsiębiorstw, 3) wielkości obrotów inwestowanych w B+R według kraju. Prezentowane wyniki badań potwierdziły przyjętą … Czytaj więcej »

Innovation activity management in scientific and research and development organizations

Jerzy BarukA new trend called “revolution of innovation” is clear visible in the development of the modern economy. Its benefits can be maximized through the rational approach to innovation activity management, knowledge management (treated as a source of innovation) and systemic connection between the science with industry and customers in the process of creating value. The content of the publication is thus the concept of systematic approach to innovation activity management, with special emphasis on the commercialization of innovation, and using of knowledge as a source of innovation. Three models of approach to management are proposed:
1) model of rational organization … Czytaj więcej »

Zarządzanie działalnością innowacyjną w organizacjach naukowych i badawczo-rozwojowych

Jerzy BarukW rozwoju współczesnej gospodarki dostrzegalny jest nowy trend, zwany „rewolucją innowacji”. Płynące z niej korzyści mogą być maksymalizowane dzięki racjonalnemu podejściu do zarządzania działalnością innowacyjną i zarządzania wiedzą, która jest traktowana jako źródło innowacji. Korzyści te mogą być także maksymalizowane dzięki systemowemu połączeniu nauki z przemysłem i potrzebami indywidualnych klientów w procesie tworzenia wartości. Treścią publikacji jest więc koncepcja metodycznego podejścia do zarządzania działalnością innowacyjną w organizacjach naukowych i badawczo-rozwojowych, ze szczególnym akcentem na komercjalizację innowacji, i wykorzystania wiedzy jako źródła innowacji. Zaproponowano więc trzy modele podejścia do zarządzania:

  • model racjonalnego zarządzania organizacją,
  • model koncepcyjnej struktury zarządzania działalnością innowacyjną,
  • model
Czytaj więcej »