Reasons of polish young potential employees’ interest in a university as the employer VR perceiving its employees

The article has a theoretical-empirical character. Its main goal was to identify reasons of young potential employees’ interest in working at a university. To prepare the theoretical part, the method of cognitive-critical analysis of world literature on marketing, management and HRM was applied. The results of this analysis show an existing cognitive gap and a research gap in the scope of considerations about reasons of interest of the mentioned group of employees in a university as the employer. Striving for reducing both gaps some empirical researches were conducted using the questionnaire method to gather the primary data. which were analyzed … Czytaj więcej »

Associations with the university as an employer in the years 2016-2019 – young potential employees perspective

The article is theoretical and empirical. To prepare the theoretical part, the method of cognitive-critical analysis of world literature in the field of management, personal marketing, etc. was applied. Based on the results of this analysis, it can be concluded that there is a cognitive and research gap relating to research on universities as employers. This applies especially to associations of young potential employees with this group of employers. Therefore, the article aims to achieve the goal, which is to identify associations of young potential employees with the university as a workplace and indicate the changes taking place in them. … Czytaj więcej »

The reasons of lack of polish young potential employees’ interest in universities as employers in the context of perception of people working in these organizations

The article has a theoretical and empirical character. Identifying the internal structure of reasons of lack of Polish young potential employees’ interest in universities as employers was the main goal of this paper. To prepare its theoretical part the method of cognitive-critical analysis of world literature on marketing and management was applied. The results of this analysis show that the aspects connected with the mentioned reasons have not been studied yet. The more the opinions about the way of perception of universities’ employees in the comparison of other organizations’ employees have not been taken into account in the analysis. So … Czytaj więcej »

Przyczyny zainteresowania młodych potencjalnych pracowników uczelnią jako pracodawcą a postrzeganie osób pracujących w tych organizacjach

Artykuł ma charakter opracowania teoretyczno-empirycznego. Jego głównym celem było zidentyfikowanie przyczyn zainteresowania młodych potencjalnych pracowników pracą w uczelni. Do przygotowania części teoretycznej wykorzystano metodę poznawczo-krytycznej analizy światowej literatury przedmiotu z zakresu marketingu, zarządzania oraz HRM. Wyniki tej analizy wskazują na występowanie luki poznawczej i badawczej w odniesieniu do rozważań na temat przyczyn zainteresowania młodych osób pracą w uczelni. Dążąc do zmniejszenia obu luk, zrealizowano badania empiryczne, wykorzystując do zebrania danych pierwotnych metodę badania ankietowego. Zebrane dane poddano analizie statystycznej, w ramach której zastosowano m. in. metodę analizy czynnikowej oraz test Kruskala-Wallisa. Uzyskane wyniki umożliwiły sprawdzenie 3 hipotez badawczych. Możliwość wykonywania … Czytaj więcej »

The reasons of lack of young potential employees’ interest in an university as an employer and their changes in 2016-2018 years

agnieszka barukThe article is theoretical-empirical in character. In the theoretical part on the basis of the results of cognitive-critical analysis of literature on the subject the chosen aspects associated with the role of the university as an employer and with the way universities can efficiently attract young people as potential employees are discussed. Attention was paid also to the necessity to apply complex image-related activities and to visible negligence in this area. The results of this analysis point to the existence of a cognitive and research gap. It is because the previous theoretical deliberations and empirical analyses conducted with regard to … Czytaj więcej »

Typology of young potential employees depending on reasons of their aversion toward an university as an employer

The article is theoretical-empirical in character. For the preparation of the theoretical part the method of cognitive-critical analysis of literature on the subject from the area of marketing and management was used. On the basis of the results of this analysis it is possible to conclude that there is a cognitive and research gap with regard to the identification of the reasons for the lack of interest in the university as an employer. For the purpose of reducing these gaps, five research goals and a hypothesis were formulated. The hypothesis says that gender is a feature differentiating the reasons for … Czytaj więcej »

Changes of associations with the university as an employer – opinions of potential young Polish employees

The article is a theoretical-empirical work in its character. It presents issues associated with the significance of associations with the university as an employer among employees representing the external labour market. In the theoretical part the method of cognitive-critical analysis of world literature on the subject from the area of image management, marketing and human resource management is used. What is emphasized on the basis of the results of the analysis is the key role of associations with the employer that the potential employees have in the process of building the image of an employer as an excellent workplace. It … Czytaj więcej »

Associations with the university as an employer – opinions of women and men representing young potential employees

The article is empirical-theoretical in character. In its theoretical part on the basis of the results of a cognitive-critical analysis of world literature on the subject the significance of the associations of potential employees with the future employer is presented. Particular attention is paid to their major role with regard to the university as an employer, which should strive to shape its image among young participants of the external labour market based on building positive associations. Associations with such a characteristic employer as a university may be diversified depending on the demographic criteria. The fact that there is a shortage … Czytaj więcej »

Skojarzenia z uczelnią jako pracodawcą w latach 2016 – 2019 – perspektywa młodych potencjalnych pracowników

Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Do przygotowania części teoretycznej zastosowano metodę analizy poznawczo-krytycznej światowej literatury z zakresu zarządzania, marketingu personalnego itp. Na podstawie wyników tej analizy można stwierdzić, że istnieje luka poznawcza i badawcza odnosząca się do badań nad uczelniami jako pracodawcami. Dotyczy to zwłaszcza skojarzeń młodych potencjalnych pracowników z tą grupą pracodawców. Dlatego też w artykule dążono do osiągnięcia celu, jakim jest zidentyfikowanie skojarzeń młodych potencjalnych pracowników z uczelnią jako miejscem pracy oraz wskazanie zachodzących w nich zmian. Chcąc zrealizować ten cel, przeprowadzono trzy edycje badań empirycznych, wykorzystując do zebrania danych pierwotnych metodę badania ankietowego. Zebrane dane poddano analizie ilościowej, … Czytaj więcej »

Przyczyny braku zainteresowania polskich młodych potencjalnych pracowników uczelniami jako pracodawcami w kontekście postrzegania osób pracujących w tych organizacjach

Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Jego głównym celem było określenie wewnętrznej struktury przyczyn braku zainteresowania uczelniami jako miejscami pracy wśród młodych potencjalnych pracowników. Do przygotowania części teoretycznej wykorzystano metodę analizy poznawczo-krytycznej światowej literatury przedmiotu z zakresu marketingu i zarządzania. Wyniki tej analizy wskazują, że dotychczas nie badano aspektów związanych z przyczynami braku zainteresowania młodych potencjalnych pracowników uczelnią jako pracodawcą. Tym bardziej nie uwzględniano w analizie opinii na temat sposobu postrzegania pracowników uczelni w porównaniu z pracownikami innych organizacji. Można zatem mówić o istnieniu luki poznawczej i luki badawczej w tym zakresie. Dążąc do ich zmniejszenia, przeprowadzono badania empiryczne, którymi objęto przedstawicieli … Czytaj więcej »

Polish university as an (un)attractive potential employer


The article presents issues associated with the reasons for the fact that young potential employees are not interested in starting work at Polish universities. The article is theoretical-empirical in character. The theoretical part highlights the importance of a situation in which an entity is regarded as an attractive employer, which allows attracting the best employees. Particular attention is paid to the fact that a university needs to build its image as an employer, which results from its characteristics. The article strives to achieve three research goals, among others, identifying the reasons why respondents are not interested in starting work at … Czytaj więcej »

External image of a university playing the role of an employer and the gender of potential young employees

The article presents chosen aspects associated with the perception of universities playing the role of an employer among the potential young employees. This work is theoretical-empirical in character. In the theoretical part on the basis of the results of cognitive-critical analysis of world literature on the subject it is emphasized that universities need to build their image as employers in a complex way. It is actually becoming essential, taking into consideration the challenges that universities have to face. With regard to image-related issues, in case of this group of entities both with regard to theoretical deliberations and empirical research, there … Czytaj więcej »

Outer image of university in the role of employer as the base of segmentation of young potential employees


In the article problems of outer image of university as employer are presented. In the theoretical part the gap of knowledge in this scope is identified. It must be underlined that employer image is analysed relatively more seldom than product image or offeror image. It is presented rather in the case of enterprises not in the case of universities. The lack of publications and researches is especially visible in the relation to the perceiving of university in the role of employer by participants of outer labour market. That’s why in the empirical part of this article prepared on the base … Czytaj więcej »

Perception of the university as an employer among young potential employees

agnieszka barukThe article is theoretical-empirical in character. It presents issues associated with the external image of the university as an employer. In the theoretical part the views of various researchers presented in literature on the subject, concerning among others the employer’s image and its determinants, are analysed. It is emphasized that up till now the aspects of image (including aspects associated with the external image) in case of universities as one of key service providers serving an important function in the society haven’t been analysed too much. In the empirical part of the article based on the results of primary research … Czytaj więcej »

Work perceiving by employees and its consequences

agnieszka barukIn the article the problems of work perceiving by employees of scientific organizations in the context of marketing orientation rules were presented. It has the theoretical-empirical character. The following research goals were to be gained: identifying the way of work perceiving by respondents; defining the potential dependences between the way of work perceiving (especially its stress dimension) and chosen aspects of professional life. 4 research hypotheses were to be verified. In the empirical part the results of the field researches were presented. To analyse gathered field data the method of correspondence analysis was used. It allowed to gain the research … Czytaj więcej »

Przyczyny braku zainteresowania młodych potencjalnych pracowników uczelnią jako pracodawcą i ich zmiany w latach 2016-2018

Agnieszka Izabella Baruk

Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej na podstawie wyników analizy poznawczo-krytycznej literatury przedmiotu przedstawiono wybrane aspekty związane z występowaniem uczelni w roli pracodawcy i skutecznym przyciąganiem przez nią młodych osób jako potencjalnych pracowników. Zwrócono uwagę na konieczność stosowania kompleksowych działań wizerunkowych oraz widoczne zaniedbania w tym zakresie. Wyniki tej analizy wskazują na występowanie luki poznawczej i badawczej. Dotychczasowe rozważania teoretyczne i analizy empiryczne prowadzone w odniesieniu do takich działań odnoszą się bowiem do przedsiębiorstw a nie do szkół wyższych. Dlatego w artykule dążono do osiągnięcia m. in. takich celów, jak: zidentyfikowania przyczyn braku zainteresowania respondentów pracą w uczelni; określenia … Czytaj więcej »

Typologia młodych potencjalnych pracowników ze względu na powody braku ich zainteresowania uczelnią jako pracodawcą

Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Do przygotowania części teoretycznej wykorzystano metodę analizy poznawczo-krytycznej literatury przedmiotu z zakresu marketingu i zarządzania. Na podstawie jej wyników można stwierdzić, że istnieje luka poznawcza i badawcza, jeśli chodzi o identyfikowanie przyczyn braku zainteresowania uczelnią w roli pracodawcy. Dążąc do ich zmniejszenia sformułowano pięć celów badawczych oraz hipotezę, mówiącą, iż płeć jest cechą różnicującą przyczyny braku chęci podjęcia pracy w uczelni. W celu realizacji tych dążeń oraz sprawdzenia hipotezy badawczej przeprowadzono badania empiryczne, podczas których do zebrania danych pierwotnych zastosowano metodę badania ankietowego. Badaniami objęto reprezentantów polskich młodych potencjalnych pracowników. Zgromadzone dane pierwotne poddano analizie statystycznej, … Czytaj więcej »

Recommending scientific organization by employees as the example of their prosumer activity

agnieszka barukIn the article the problems related to recommending the employer by employees are presented. It is described as the example of employees’ prosumption activity. Transmitting their opinions about the organization as the employer they become the co-creators its image which is one of the key non-material marketing values. The article has theoretical-empirical character. In the theoretical part the essence of prosumption is presented. The special attention is paid to fact that in the literature this appearance is linked with consumption products not with personnel activity. In the empirical part the results of the field researches on recommending employer and its … Czytaj więcej »

Zmiany skojarzeń z uczelnią jako pracodawcą – opinie młodych polskich potencjalnych pracowników

Artykuł ma charakter opracowania teoretyczno-empirycznego. Przedstawiono w nim zagadnienia związane ze znaczeniem skojarzeń z uczelnią w roli pracodawcy wśród pracowników reprezentujących zewnętrzny rynek pracy. W części teoretycznej wykorzystano metodę analizy poznawczo-krytycznej światowej literatury przedmiotu z zakresu zarządzania wizerunkiem, marketingu i zarządzania zasobami ludzkimi. W oparciu o wyniki tej analizy wskazano na kluczową rolę skojarzeń z pracodawcą, jakie mają z nim potencjalni pracownicy, w procesie kreowania wizerunku pracodawcy jako wspaniałego miejsca pracy. Podkreślono, że prezentowane w literaturze przedmiotu rozważania z tego zakresu nie odnoszą się do uczelni jako pracodawcy. Można zatem mówić o występowaniu luki poznawczej i luki badawczej w tym … Czytaj więcej »

Skojarzenia z uczelnią jako pracodawcą – opinie kobiet i mężczyzn reprezentujących młodych potencjalnych pracowników

Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej na podstawie wyników analizy poznawczo-krytycznej światowej literatury przedmiotu przedstawiono znaczenie skojarzeń potencjalnych pracowników z przyszłym pracodawcą. Szczególną uwagę zwrócono na ich dużą rolę w odniesieniu do uczelni jako pracodawcy, która powinna dążyć do kształtowania swojego wizerunku wśród młodych uczestników zewnętrznego rynku pracy w oparciu o budowanie pozytywnych skojarzeń. Skojarzenia ze specyficznym pracodawcą, jakim jest uczelnia, mogą być zróżnicowane w zależności od kryteriów demograficznych. Podkreślono fakt niedoboru badań w tym zakresie, co wskazuje na występowanie luki poznawczej i badawczej. W artykule dążono zatem m. in. do zidentyfikowania skojarzeń z uczelnią jako przyszłym miejscem pracy … Czytaj więcej »

Style of management and chosen sentiments and attitudes among employees of scientific organizations

agnieszka barukThe article presents issues associated with the style of management applied in scientific organizations in the context of sentiments and attitudes of employees. Attention is drawn particularly to the relations between the style of management perceived by employees and the level of their perceived contentedness and the perceived level of satisfaction, as well as between the perceived style of management and attitude reflecting their readiness to recommend an organization as an employer. The application of the method of statistical analysis, namely, the analysis of correspondence allowed drawing the conclusion that there are statistically important relations between the variables. These relations … Czytaj więcej »

Polska uczelnia jako (nie)atrakcyjny potencjalny pracodawca


W artykule przedstawiono zagadnienia związane z przyczynami braku zainteresowania młodych potencjalnych pracowników podejmowaniem pracy w polskich uczelniach. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej wskazano na znaczenie oceniania danego podmiotu jako atrakcyjnego pracodawcę, co pozwala na przyciąganie najlepszych pracowników. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność budowania takiego wizerunku przez uczelnię w roli pracodawcy, co wynika z jej specyfiki. W artykule dążono do osiągnięcia trzech celów badawczych, m. in.: zidentyfikowania przyczyn braku zainteresowania respondentów podjęciem pracy w uczelni oraz ich hierarchicznego uporządkowania. Weryfikacji wstępnej poddano dwie hipotezy badawcze: H1 – główną przyczyną braku chęci podjęcia pracy w uczelni są aspekty finansowe; H2 … Czytaj więcej »

Relationship context of personnel marketing of scientific organizations

In the article the problems of relationship context of personnel marketing in scientific organizations were presented. The special attention was paid to feelings of contentment and satisfaction which causing is the main goal of the mentioned idea. The author wanted to realize two research aims (to define the dependences between the level of satisfaction and the level of contentment; to analyse the chosen determinants of the both categories) and to verify the research hypothesis that the level of satisfaction is the significant determinant of the level of contentment. On the base of the results of the field researches one can … Czytaj więcej »

Zewnętrzny wizerunek uczelni w roli pracodawcy a płeć młodych potencjalnych pracowników

W artykule przedstawione zostały wybrane aspekty związane z postrzeganiem uczelni w roli pracodawcy przez młodych potencjalnych pracowników. Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej na podstawie wyników poznawczo-krytycznej analizy światowej literatury przedmiotu zwrócono uwagę na konieczność kompleksowego kształtowania przez uczelnie ich wizerunku w roli pracodawcy. Staje się to wręcz niezbędne, biorąc pod uwagę rosnące wyzwania stojące przed uczelniami. Jeśli chodzi o kwestie wizerunkowe w przypadku tej grupy podmiotów zarówno w odniesieniu do rozważań teoretycznych, jak i badań empirycznych występuje wyraźna luka, którą należy wypełnić. Jej zmniejszenie warto zacząć od zidentyfikowania skojarzeń potencjalnych młodych pracowników z uczelniami w roli pracodawców. Było … Czytaj więcej »

The role of personal marketing in forming the image of a science organization

The paper aims to define the role of personal marketing activities in forming the image of a science organization. Based on the critical-cognitive analysis of literature on marketing and management, the paper discusses different interpretations of image and definitions of image related concepts of identity, personality, reputation and brand in the context of science organizations. The work subsequently presents a classification of sub-images of a science organization as an employer, stressing the occurrence of image discrepancy caused by different perceptions of an organization by particular segments of the the personal proposition recipients. The theoretical deliberations are complemented by an analysis … Czytaj więcej »

Zewnętrzny wizerunek uczelni w roli pracodawcy jako podstawa segmentacji młodych potencjalnych pracowników


W artykule przedstawiona została problematyka zewnętrznego wizerunku uczelni jako pracodawcy. W części teoretycznej zwrócono uwagę na fakt występowania luki wiedzy w tym zakresie. Wizerunek pracodawcy analizowany jest relatywnie rzadziej niż wizerunek produktu, czy oferenta. Ponadto, pisze się o nim raczej w odniesieniu do przedsiębiorstw, a nie w odniesieniu do uczelni. Szczególnie jest to widoczne w przypadku jej postrzegania w roli pracodawcy przez uczestników zewnętrznego rynku pracy. Dlatego w empirycznej części artykułu przygotowanej w oparciu o wyniki pierwotnych badań ankietowych przeprowadzonych wśród młodych potencjalnych pracowników określono skojarzenia z uczelnią jako pracodawcą. Zastosowana metoda analizy czynnikowej pozwoliła na ich pogrupowanie, a w … Czytaj więcej »

Outer personal marketing as the element of the holistic orientation of organization

In the article the problems related to outer personal marketing as the fundamental element of the holistic marketing orientation were presented. The essence of holistic attitude was shown and its role in the effective marketing activities directed to employees of a scientific organization was underlined. The special attention was paid to the key role of potential empoyees’ knowledge about this approach. On the base of the results of the empirical researches one can state that its level is very low. It is one of the main barriers in the process of outer personal marketing implementing in the case of a … Czytaj więcej »

Postrzeganie uczelni jako pracodawcy przez młodych potencjalnych pracowników

Agnieszka Izabela BarukArtykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Przedstawiono w nim zagadnienia związane z zewnętrznym wizerunkiem uczelni jako pracodawcy. W części teoretycznej analizie poddano poglądy różnych badaczy prezentowane w literaturze przedmiotu m. in. na temat wizerunku pracodawcy i jego determinant. Podkreślono, że dotychczas nie były raczej analizowane aspekty wizerunkowe (w tym związane z wizerunkiem zewnętrznym) w przypadku uczelni jako jednego z kluczowych usługodawców spełniających ważną misję w społeczeństwie. W części empirycznej artykułu opartej na wynikach badań pierwotnych zidentyfikowano i poddano analizie sposób postrzegania uczelni jako pracodawcy przez jeden z segmentów potencjalnych pracowników, jaki stanowią młode osoby, które dopiero wchodzą na rynek pracy. Weryfikacji empirycznej … Czytaj więcej »

Postrzeganie przez pracowników wykonywanej pracy i jego skutki

Agnieszka Izabela BarukW artykule przedstawione zostały zagadnienia związane z postrzeganiem pracy przez pracowników organizacji naukowych w kontekście założeń orientacji marketingowej. Ma on charakter teoretyczno-empiryczny. Dążono w nim do osiągnięcia m. in. następujących celów badawczych: zidentyfikowania sposobu postrzegania przez respondentów wykonywanej pracy oraz określenia ewentualnych zależności między sposobem postrzegania wykonywanej pracy (zwłaszcza dostrzegania w niej stresującego charakteru) i wybranymi aspektami życia zawodowego. Weryfikacji poddano 4 hipotezy badawcze odnoszące się do ewentualnych zależności między sposobem postrzegania wykonywanej pracy a wybranymi postawami i zachowaniami pracowników. W części empirycznej przedstawiono wyniki badań pierwotnych przeprowadzonych za pomocą metody badania ankietowego. Do analizy zebranych danych zastosowano metodę analizy … Czytaj więcej »

Rekomendowanie organizacji naukowej przez pracowników jako przykład ich aktywności prosumpcyjnej

Agnieszka Izabela BarukW artykule przedstawiono zagadnienia związane z rekomendowaniem pracodawcy przez pracowników, zwracając uwagę, że jest to przykład ich aktywności prosumpcyjnej. Poprzez przekazywanie opinii na temat organizacji w roli pracodawcy stają się oni bowiem współtwórcami jej wizerunku, czyli jednej z kluczowych niematerialnych wartości marketingowych. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej zwrócono uwagę na specyfikę prosumpcji i fakt, że nadal w literaturze przedmiotu odnosi się ją głównie do produktów konsumpcyjnych, pomijając fakt, iż zjawisko to dotyczy również działań personalnych. W części praktycznej przedstawiono wyniki badań pierwotnych dotyczących rekomendowania organizacji jako pracodawcy i jego relacyjnych determinant. Zostały one poddane analizie statystycznej przy wykorzystaniu … Czytaj więcej »