Networking of research institutes in some European countries

Analysing the functioning of research-development units in some European countries, it is necessary to take into consideration legal-organizational conditions for their operation within the structures of science in a given country. In the recent years networking of research institutes has become an international trend and in Poland it has become a solution promoted by government administration. The article is an attempt to take a closer look at the activity of similar research organizations in Germany and France. The goal of this article is to present to the reader organizational solutions concerning research institutes in France and Germany. The research methods … Czytaj więcej »

Sieciowanie instytutów badawczych w wybranych krajach europejskich

Analizując funkcjonowanie jednostek badawczo – rozwojowych w wybranych krajach europejskich należy odnieść się do prawno – organizacyjnych  uwarunkowań ich działania w strukturach nauki w danym kraju. W ostatnich  latach sieciowanie instytutów badawczych  stało się trendem międzynarodowym, a w Polsce rozwiązaniem promowanym przez administrację rządową. Artykuł jest próbą przybliżenia działalności podobnych organizacji badawczych w Niemczech i Francji. Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikowi rozwiązań organizacyjnych dotyczących instytutów badawczych we Francji i Niemczech. Metody badawcze zastosowane w artykule to analiza materiałów źródłowych, analiza porównawcza i  dwa studia przypadku sieci Carnot i sieci Fraunhofera.

dr Renata Barcikowska, Instytut Kolejnictwa, Polska – adiunkt w Ośrodku Czytaj więcej »

Innovation in social-economic development in Poland. Research institutes as entities and contractors of innovative activities in Poland

The goal of this article is to present the development of innovativeness in Poland in the period of its membership in the European Union. The author will address the place and role of research-development activity in the formation of innovations. The article will consist of a short theoretical part and the presentation of chosen theories of innovations functioning in the economy. The main part of the article will be an attempt to look at research institutes in the context of their usefulness in the process of raising the innovativeness of the country, taking into consideration the changes proposed by government … Czytaj więcej »

Innowacyjność w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski. Instytuty badawcze jako podmioty i wykonawcy działań innowacyjnych w Polsce

Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju innowacyjności w Polsce w okresie członkostwa w Unii Europejskiej. Autorka odniosła się do miejsca i roli działalności badawczo – rozwojowej w kształtowaniu innowacji. Artykuł składa się z krótkiej części teoretycznej i prezentacji wybranych teorii innowacji funkcjonujących w gospodarce. Zasadniczą część artykułu stanowił próba spojrzenie na instytuty badawcze w kontekście ich przydatności w podnoszeniu innowacyjności kraju z uwzględnieniem zmian proponowanych przez administrację rządową.

dr Renata Barcikowska, Instytut Kolejnictwa, Polska — adiunkt w Ośrodku Koordynacji Projektów i Współpracy Międzynarodowej w Instytucie Kolejnictwa. W 2015 roku obroniła pracę doktorską pt. „Instytuty badawcze w polskiej polityce innowacyjnej w warunkach Czytaj więcej »

Research institutes in Poland – evaluation of their place and role in innovative politics in Poland.

Renata BarcikowskaIn the paper have been analyzed issues related to the reserach institutes in Poland in last decade. The problematic question is: What is the role and place of research institutes in Poland in innovative policy with particular regard to their usefulness in the implementation of the Knowledge Based Economy (KBE).

Renata Barcikowska, Ph.D., Railway Research Institute, Poland – is an Assistant Professor in the Centre for Coordination of Projects and International Cooperation of IK. In 2015 she received a Ph.D from Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw in the area of political sciences. Her disertation was on Research Institutes in Czytaj więcej »

Instytuty badawcze w Polsce – próba syntetycznej oceny ich miejsca i roli w polityce innowacyjnej Polski

Renata BarcikowskaArtykuł przybliża zagadnienia związane z funkcjonowaniem instytutów badawczych w Polsce w  ostatnich kilkunastu latach. Autorka przybliża czytelnikom zasady ich funkcjonowania, rolę i zadania w polskiej polityce innowacyjnej. Syntetycznej analizie została poddana ich przydatność w rozwoju Gospodarki Opartej Na Wiedzy (GOW).

dr Renata Barcikowska, Instytut Kolejnictwa, Polska – adiunkt w Ośrodku Koordynacji Projektów i Współpracy Międzynarodowej w Instytucie Kolejnictwa. W 2015 roku obroniła pracę doktorską pt. „Instytuty badawcze w polskiej polityce innowacyjnej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej”   w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła również Podyplomowe Studium Public Relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

DOI: 10.14611/minib.21.09.2016.06Czytaj więcej »