Marketing strategies and tactics in a period of recession


Recession is an extremely difficult period for most companies. Especially when a recession has universal dimensions, many companies find themselves unprepared to face great challenges. While marketing in good times has a long-term focus, a broad scope, it is benefits- and opportunities-driven and proactive, in bad times it has a short-term focus, limited and narrow scope, it is cost-and sales-driven and reactive. Panic is not the right reaction. Such difficult times should be overcome through methodical and well planned actions. After all, research has shown that those companies that take a proactive stance and treat the recession as an opportunity … Czytaj więcej »

Strategie i taktyki marketingowe w okresie recesji


Recesja to niezwykle trudny okres dla większości firm. W sytuacji gdy recesja ma wymiary uniwersalne, wiele firm nie jest przygotowanych by stawić czoła wielkim wyzwaniom. Chociaż marketing w dobrych czasach skupia się na celach długoterminowych, ma szeroki zakres, koncentruje się na korzyściach i możliwościach oraz jest proaktywny, to w złych czasach charakteryzuje się krótkoterminową perspektywą, ma ograniczony i wąski zakres, koncentruje się na kosztach i sprzedaży oraz cechuje się biernością.

Panika nie jest właściwą reakcją, gdyż trudne czasy powinno się przezwyciężać za pomocą metodycznych i dobrze zaplanowanych działań. Przecież badania wykazują, że te firmy, które mają aktywną postawę i traktują … Czytaj więcej »

Marketing-sales interface and organizational competitiveness

This paper focuses on the effectiveness of marketing-sales interfaces in B2B firms. As the body of knowledge on this domain is scarce, there is a greater need to investigate the specific aspects of marketing-sales configurations in such firms. The objective of this paper is to expand existing knowledge regarding marketing-sales interfaces in B2B firms, in order to identify the effectiveness of each configuration. Based on quantitative data collected from marketing or sales managers of 98 B2B firms, the study identifies the most effective marketing-sales interface in terms of smooth relationships and enhanced performance. The implications of the study are discussed.… Czytaj więcej »

Interfejs marketingu i sprzedaży a konkurencyjność organizacyjna

Niniejsza praca poświęcona jest efektywności interfejsów marketing-sprzedaż w firmach B2B. W związku z tym, że zasób wiedzy w tym zakresie jest ograniczony, istnieje duża potrzeba zbadania konkretnych aspektów konfiguracji marketing-sprzedaż w takich firmach. Celem niniejszej pracy jest rozszerzenie istniejącej wiedzy dotyczącej interfejsów marketing-sprzedaż w firmach B2B, celu identyfikacji efektywności każdej konfiguracji. W oparciu o dane ilościowe zebrane od menedżerów marketingu lub sprzedaży z 98 firm B2B, to badanie rozpoznaje najbardziej efektywny interfejs marketing-sprzedaż, od względem sprawnej współpracy i udoskonalonej wydajności. W pracy omówione są także implikacje badania.

prof. George J. Avlonitis (Uniwersytet Ekonomii i Biznesu w Atenach, Grecja) jest wykładowcą Czytaj więcej »