Expectations of students towards the didactic staff as factors conditioning the improvement of the university’s relational capital

The dynamically changing social-economic environment in which universities operate required from them in the recent years taking measures aimed at introducing significant changes in the area of conducted marketing activity. However, a typical composition of marketing instruments requires a different approach due to the specific character of the branch and the targeted client.
The purpose of this article is the identification of expectations with regard to the implementation of educational services, as well as the role and influence of didactic personnel on the processes of building a university’s image. The identified expectations may have a major impact on the future … Czytaj więcej »

Oczekiwania studentów wobec kadry dydaktycznej jako czynniki warunkujące poprawę kapitału relacyjnego uczelni

Zmieniające się dynamicznie otoczenie społeczno-gospodarcze, w jakim funkcjonują uczelnie wymagało od nich podjęcia na przestrzeni ostatnich lat działań ukierunkowanych na wprowadzenie istotnych zmian w obszarze realizowanej działalności marketingowej. Typowa kompozycja instrumentów marketingowych wymaga jednak innego podejścia z uwagi na specyfikę branży oraz klienta, do którego jest skierowana.
Celem artykułu jest identyfikacja oczekiwań względem realizacji usług edukacyjnych a rolą i wpływem kadry dydaktycznej na procesy kreowania wizerunku uczelni. Zidentyfikowane oczekiwania mogą mieć istotny wpływ na przyszłą politykę kadrową władz uczelni, również w kontekście „Konstytucji dla Nauki” i nowych propozycji mających na celu podniesienie roli i znaczenia kadry dydaktycznej.
Na podstawie wyników … Czytaj więcej »